Hoe werkt het voorspellen in de astrologie

 

Het is niet te bevatten dat zo iets abstracts als astrologie ook schijnt te werken. Hoe kan het dat planeten en hun bewegingen een effect op ons hebben? Hoe is dit mogelijk? Veel mensen denken dat dit met de zwaartekracht van de planeten en de aarde te maken heeft. Bijvoorbeeld de maan en haar effect op de oceanen en de getijden.

Astrologie heeft te maken met natuurkunde, meetkunde en berekeningen. Het is gebaseerd op wiskundige formules die de verhouding beschrijven tussen materie, ruimte en beweging en hoe alles met elkaar verbonden is. Het omvat de afmetingen van variabelen die niet zichtbaar gemeten kunnen worden met moderne apparatuur.

Zo kunnen wij vandaag de dag nog steeds niet begrijpen en uitleggen hoe spontane genezingen ontstaan, hoe sterk de kracht van liefde is en hoe nu precies onze eigen hersenen werken. Het antwoord ligt, volgens mij, dat alles uiteindelijk energie is.

Los van alle veronderstellingen en meningen moet er iets zijn van een Goddelijke kracht, een kracht die leven schenkt. Deze goddelijke kracht is DE natuur. De natuur is wat wij oorzaak en gevolg noemen, maakt geen uitzonderingen, en heeft geen mening. Stormen, overstromingen, vuurzeeën, aardbevingen, hittegolven, droogte en de seizoenen werken er allemaal aan mee om balans te houden. Ook een eventuele ziekte is om weer balans te verkrijgen.

Het maakt niet uit of dit op wereld of persoonlijk niveau plaatsvindt. De keren dat de wereld uit balans raakt door disbalans van de mens en het menselijk bestaan, vinden er gebeurtenissen plaats die als catastrofaal ervaren kunnen worden. Uiteindelijk is dit alleen maar bedoeld om alles weer in evenwicht te krijgen en wordt er niet gevraagd van wat wij ervan vinden.

De natuur zorgt voor de seizoenen en vormt wiskundige patronen met de planeten. Alles is met elkaar verbonden en dat heeft een bedoeling. Het zijn deze wetten van natuur, wetenschap en cycli dat wereldgebeurtenissen beïnvloed, maar ook uitwerking kan hebben op persoonlijk niveau. Vandaar de uitspaak van de oude Grieken: “zo boven, zo beneden”.

In het vervolg hierop speelt de vraag of er een ‘vrije wil’ is of alles voorbestemd is. Dit is een vraag dat het menselijk verstand niet kan beantwoorden. Het menselijk brein laat geen ruimte voor het integreren van twee tegenstelde principes, vrije wil én lotsbestemming. Maar beide bestaan tegelijk en beide zijn voor de volle 100% waar. Eigenlijk is dit een schijnprobleem, wat op een hoger octaaf van denken helemaal niet leeft.

Natuurlijk beschikt de mens wel degelijk over een vrije wil, maar kan er helaas maar beperkt gebruik van maken. Eigenlijk zijn wij slachtoffer van ons eigen denken. Wij denken dat we ons leven in eigen hand hebben, maar niets is minder waar. Alleen zij die over een volledig vrije bewustzijn beschikken, de verlichte zielen onder ons, hebben een vrije wil. Het bijzondere is dat hun vrije wil echter precies in de pas loopt met het kosmisch plan, en er treedt bij hen geen enkele frictie op tussen “zo boven en zo beneden”. Iets om over na te denken!

In vroeger eeuwen werd met behulp van astrologie bijvoorbeeld de gewenste tijd bepaald voor bepaalde activiteiten. Zo werd de astrologie gebruikt als een leidraad om balans te houden in het leven. Vandaag de dag is de wereld zo uit balans door gebrek aan hoger bewustzijn, dat men zich heeft afgekeerd van de oudste wetenschap, de astrologie. Inzicht in het onbekende en ontastbare kan verkregen worden door het toepassen van astrologie,

Als de krachten van het universum begrepen worden, doet dit de angsten in het leven wegnemen, want deze kennis doet de wijsheid toenemen en elimineert het onbekende, net zoals het licht de duisternis doet verdwijnen.

De aspecten (onderlinge wiskundige afstand) tussen de planeten hebben het grootste effect in het voorspellen van wereldgebeurtenissen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een geboortekaart, enkel de patronen die deze planeten vormen, spelen een rol. Het gaat dus om het aantal graden van en hoe ver deze planeten uit elkaar staan alsmede van de onderlinge snelheid van bewegen. Als maatstaf worden de lengtegraden, de breedtegraden en de positie van de aarde ten opzichte van de evenaar toegepast.

Dit kan leiden dat aspecten harmonieus of disharmonieus kunnen zijn hetgeen betekent dat planeten kunnen samenwerken, wat natuurlijk prettig is, maar aan de andere kant kunnen ze ook obstakels opgooien.

 

Astrologie en tijd

 

Ooit is er een moment geweest dat de mensheid het besef kreeg van tijd. We werden ons bewust van een verleden, heden en een toekomst. Het besef van toekomst maakte de mens toch ook weer een beetje angstig, want die kan leuk maar ook niet leuk zijn. In die periode ontstonden ook de religies en daaruit voortvloeiend de ‘moderne beschaving’ met als basis de filosofie en de wetenschap.

Het fenomeen ‘tijd’ is voor de mensheid altijd een probleem geweest dat men heeft willen verklaren. Want ‘tijd’ blijkt een rekbaar begrip. De eerste en grootste tweedeling over tijd was waarschijnlijk het onderscheid in lineaire en cyclische tijd. Met name de Indo-europeanen en de Semieten brachten dit verschil tot stand.

Kenmerkend voor de Indo-europeanen was het geloof in een cyclische tijdsopvatting oftewel de tijd liep in de vorm van een cirkel, zonder begin en zonder eind, zoals de natuur haar jaarcyclus doorloopt. Denk aan de seizoenen, de maancyclus, en de zons-opgang en -ondergang. Met name het zien van de natuur was voor hen heel belangrijk.

De Semieten leefden ongeveer in dezelfde tijd als de Indo-europeanen. Van hen kwam de lineaire tijdsopvatting. De Semieten waren er van overtuigd dat de wereld was geschapen door een God. Bij hen was dan ook niet het zien belangrijk, maar het gehoor. Je moest luisteren naar het woord Gods en afbeeldingen maken werd verboden. Uit deze Semitische cultuur zijn de drie grote monotheïstische godsdiensten ontstaan: het Jodendom, Christendom en de Islam.

Na deze grote tweedeling kwamen er natuurlijk filosofen, die zich met dit tijdsprobleem gingen bemoeien. Vooral de klassieke Griekse filosofen hebben prachtige theorieën geopperd en dat ging door tot Aristoteles. Hij zei dat tijd een getal is dat de beweging meet. Alles wat beweegt, verandert in de tijd. Deze gedachte heeft lange tijd het denken over tijd beïnvloed.

Eeuwen later kwam de belangrijke filosoof Augustinus van Hippo met een beroemd geworden antwoord op de vraag: “Wat is tijd? “Als niemand het mij vraagt, weet ik het. Maar als ik het aan iemand wil uitleggen, weet ik het niet.”

Dit schiet natuurlijk niet op. Al hebben zich later nog eeuwen lang vele filosofen en geleerden (zoals Spinoza, Berkeley, Kant, Bergson) zich met dit vraagstuk beziggehouden. Hun theorieën waren allemaal prachtig, maar deze hebben geen van alle ‘de tand des tijds’ overleefd. In de vorige eeuw met de opkomst van de natuurkundige theorieën (Einstein) mocht je hopen op een bevredigend antwoord, maar uiteindelijk is door deze theorieën het probleem alleen maar groter geworden.

Voor astrologen is duidelijk dat de tijd cyclisch moet zijn. Dat wil niet zeggen dat ze geen lineaire tijd kunnen ervaren, maar wil je astrologie begrijpen dan moet je ervan doordrongen zijn dat bij alles wat eindigt ook een nieuw begin ontstaat. Het heeft zeker niet te maken met het feit dat het denken met een lineair tijdsbeeld (agenda’s, roosters, planningen, etc.) superieur is aan het cyclische tijdsbeeld. Dit wordt nog wel eens gedacht, omdat het lineaire denkbeeld heden ten dage meer gangbaar is. Dit is echt een misvatting!

Misschien wel leuk om te weten is dat een groot geleerde als Albert Einstein in één van zijn brieven aan zijn dochter kenbaar heeft gemaakt open te staan voor astrologie en zich er ook mee heeft beziggehouden. Alleen heeft hij dit bij leven nooit kenbaar durven maken, omdat hij bang was dat er aan zijn autoriteit als groot geleerde getwijfeld zou gaan worden. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer.

 

Betere zelfkennis door astrologie

 

Een functie van astrologie is het vergroten van zelfkennis. Een horoscoop kan je attent maken op je sterkste kanten en bekwaamheden. Dit kan erg handig zijn voor de keuze van je beroep. Vaak komen mensen in een beroep terecht, die op basis van niet echt bewuste keuzes waren gebaseerd. Anderen (ouders, onderwijs, vrienden/vriendinnen, maatschappij, etc) hadden daar veelal een grote invloed op.

Het uiteindelijk en regelmatig gevolg is dat in de periode van de mid-life-crisis een periode van zelfbezinning ontstaat, waarin antwoorden op echte levensvragen gezocht worden. Ik bedoel vragen als: wie ben ik eigenlijk?, waarom doe ik dit? Is dat wat ik wil met mijn leven?

Zo is bij mij, door bestudering van de astrologie, een carrière-switch ontstaan, die mijn loopbaan en verdere leven totaal veranderde. Ik zeg hier niet mee dat de planeten verantwoordelijk zijn voor geluk of ongeluk, maar ze kunnen wel degelijk wijzen over hoe harmonie of disharmonie in je leven teweeggebracht wordt.

Wil je bijvoorbeeld een eigen zaak opzetten of ondernemer worden, dan is het handig dat je in het 10e levensgebied van jouw horoscoop een goede Zon met liefst een sterke Mars in je horoscoop hebt staan. Krijgt deze combinatie ook nog eens een mooi aspect van Jupiter dan is succes zo goed als zeker. Maar komt dat aspect nu niet van Jupiter, maar van Saturnus. Dan is de ‘drive’ om een eigen zaak op te zetten nog steeds aanwezig, maar moet er rekening mee gehouden worden dat niet alles van een leien dakje zal gaan en tegenwerking/teleurstelling op dit gebied je pad zullen gaan kruisen.

Op het gebied van onze amoureuze relaties valt ook wel het één en ander te zeggen. Deze lijken in het begin allemaal verschillend van elkaar, maar tonen uiteindelijk toch vaak grote overeenkomsten. Bijvoorbeeld een vrouw die drie keer getrouwd geweest is en in al die drie huwelijken ging de partner vreemd. Hier kan gesteld worden dat er geen sprake is van toeval. Voor een astroloog is het duidelijk dat zij tot dergelijks aangetrokken wordt. Een dergelijk thema is terug te vinden in een horoscoop. In bovengenoemd voorbeeld. Er wordt dan gekeken naar de planeet Venus, het zevende huis of de heerser daarvan, in combinatie met andere planeten, heersers en huizen.

Er zijn ook mensen die persé niet tot een bepaald sterrenteken willen behoren. De bijbehorende karaktereigenschappen die bij zo’n teken horen, vinden ze dan helemaal niets. Het bijzondere hiervan is dat in de praktijk blijkt dat deze mensen onbewust heel veel van deze karaktereigenschappen blijken te hebben.

Er valt zo veel meer te zeggen over de horoscoop, maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat een horoscoop gelezen kan worden als een soort route-kaart. En of je het nu leuk vindt of niet. Echter volg je de route die in je horoscoop dit voor jou laat zien, dan verhoogt dit sterk je geluk. Een astroloog kan je hierbij helpen.

 

Jupiter retrograde

 

Een retrograde beweging van een planeet, is eigenlijk een teruggang van deze planeet in de dierenriem. Dat teruglopen kan natuurlijk niet echt, maar heeft te maken met optisch bedrog. Omdat de meeste planeten geen mooie ronde banen maken (meer elliptisch), lijkt het op sommige momenten dat de éne planeet wat sneller dan de ander beweegt, waardoor een verschil in snelheid ontstaat. Dit is te vergelijken met de velgen van een inhalende auto, die opeens achteruit lijken te bewegen. Doordat planeten ook horizontaal en verticaal bewegen, lijken ze een soort lus te maken.

De planeet Jupiter loopt ook regelmatig retrograde en gaat komende herfst (volgens de Siderische dierenriem) voor de derde maal in een relatief korte periode het teken Steenbok binnen. Van oudsher wordt in de wereldastrologie de planeet Jupiter in Steenbok gezien als een aanwijzing voor een (financiële) crisis op aarde.

Op 30-3-2020 ging Jupiter het teken Steenbok binnen, om deze weer op 1-7-2020 weer te verlaten (eerste keer). Op 21-11-2020 ging Jupiter retrograde weer het teken Steenbok in, om deze op 6-4-2021 weer te verlaten (tweede keer). En 15-9-2021 gaat Jupiter retrograde al weer het teken Steenbok binnen. Om deze op 21-11-2021 te gaan verlaten (derde keer).

Dit telkens weer terugkomen (transit) van zo’n planeet heeft, voor astrologen, een betekenis. Zo staat een eerste transit voor iets dat nog niet in ons bewustzijn bestaat (begin van Corona-Covid-19). Het wordt voor de eerste keer waar genomen, zodat het deel kan worden van onze bewuste kennis. Zo’n eerste contact met zo’n transit kan dan ook een onthutsende schok geven.

De tweede transit is een aanwijzing dat het er is (de Corona Covid-19 dus) en moeten we accepteren dat wij er deel aan hebben. Maar we weten nog niet wat we moeten doen of hoe we er mee om moeten en/of kunnen gaan.

De derde transit is de assimilatiefase en dat betekent in dit geval dat het Corona-Covid-19 virus wordt geïntegreerd in ons dagelijks leven.

Nu we weten dat Jupiter in Steenbok met een neergang/recessie in de economie te maken heeft, is het interessant wat zich in de wereld speelt. Het Corona-Covid-19 virus heeft voor enorme veranderingen in de maatschappij gezorgd en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen. Gevolgen die nog niet te overzien zijn. Mensen die nog gewoon hun salaris overgemaakt krijgen, kunnen de indruk krijgen dat het allemaal wel meevalt. Degenen die economisch getroffen zijn door deze crisis, praten wel anders.

In het verlengde van bovenstaande wijs ik op een boek van Maury Klein (Rainbow’s End: The crash of 1929) dat vrij recentelijk is uitgegeven. Daarin worden o.a. vier opvallende belangrijke parallellen getrokken van voor 1929 met het huidige beleggingsklimaat van voor 2021:

 • Meer nieuwe beursnoteringen dan ooit.
 • Onervaren beleggers en speculanten storten zich op de beurs.
 • Beleggen met geleend geld voert de boventoon.
 • Centrale bank strooit met goedkoop geld.

Daarnaast ziet de beursgoeroe Ray Dalio (topmanager van het bekende Bridgewater Hedgefonds) de klassieke dynamiek van een zeepbel op de beurs. Dalio, ooit uitgeroepen tot de best presterende hedgefondsmanager, zegt dat een lange cyclus van toenemende schulden in de wereld mogelijk ten einde komt. Volgens hem kan dit voor bijna iedereen ‘traumatische’ gevolgen hebben. Deze oprichter van dit hedgefonds met een waarde van 150 miljard dollar spreekt namens veel beleggers die vrezen dat de recente stijging van rentes aanhouden en destabiliserend zullen werken. De economische logica van beleggen is volgens Dalio zoek.

Een andere beursgoeroe (Gary Shilling) voorziet uiteindelijk ook een zware crash voor beleggingen en crypto’s. Al denkt hij dat de euforie nog even kan aanhouden.

Terugkomend op de planeet Jupiter die over 4 maanden retrograde en voor de derde maal het teken Steenbok tijdelijk binnenkomt, begrijp ik als astroloog volledig, waarom deze zeer bekende en beroemde beursgoeroe’s hun zorgen hebben.

 

Dank voor de belangstelling en tot volgende maand.

 

Extra informatie:

Volgende maand (15/6) kom ik weer met een astrologisch artikel. Laat je verrassen. Duidelijk zal zijn dat astrologie een fantastisch hulpmiddel is om belangrijke vragen in het leven te helpen beantwoorden. Opvallend is dat de vraag naar consulten bij mij toeneemt. De huidige onzekere situatie in de wereld (corona, economie, werkloosheid, grote veranderingen, etc.) heeft daar zijn zeker zijn invloed op.

 

Daarnaast is er ook een stijgende vraag naar mijn astrologie-opleidingen. Dit kan zowel privé als in groepen. Voor vrijblijvende informatie, welkom: frankvanoverbeek@zonnet.nl

 

 

De kabinetsformatie en Mark Rutte

 

In mijn artikel van vorige maand schreef ik dat na de verkiezingen partijen regelrecht tegenover elkaar zouden komen te staan. Om te kunnen regeren zullen partijen moeten samenwerken, maar de bereidheid om een millimeter toe te geven of tot een compromis te komen blijkt inderdaad ver te zoeken.

Deze situatie is actueel geworden, mede omdat de politieke carrière van Mark Rutte aan een zijden draadje kwam te hangen. Zijn korte termijn geheugen liet onlangs een ‘ernstige storing’ zien en dat was niet de eerste keer. Andere partijen meenden kans te zien om Rutte weg te krijgen. De messen werden geslepen. Nu heeft Rutte wel meer voor hete vuren gestaan, maar zonder enige hulp had hij het waarschijnlijk niet gered. Het CDA en D’66 dienden een motie van afkeuring tegen hem in en lieten hem boven de afgrond bungelen. Rutte loslaten, konden ze op dat moment niet. Je zou haast denken dat Kaag en Hoekstra er op rekenden, dat Rutte uit zichzelf zou opstappen. Maar tja, dat deed hij dus niet! Waarom hij dat niet deed, valt op te maken uit zijn geboortehoroscoop.

De kans bestaat natuurlijk dat hij het zelf vergeten is……….., maar jaren geleden heeft hij een keer zijn geboortetijd laten ontvallen in een t.v.-programma. Ja, en dat horen wij als astrologen natuurlijk gelijk en dan maken wij altijd een horoscoop. Voor ons prachtig studiemateriaal.

Het is niet chique om ongevraagd iemand zijn geboortehoroscoop te bespreken, omdat dit veel kan zeggen over zijn of haar persoonlijkheid.  Dit zal ik dan ook zeker niet doen. Daarom is er ditmaal ook geen horoscooptekening toegevoegd. Maar een solaar/jaarhoroscoop kan wel geduid worden, omdat deze indicaties aangeeft voor één bepaald levensjaar (Mark’s 54e).

De planeet Mars staat sterk in de geboortehoroscoop van Mark. Met o.a. het aspect van Rahu neemt dit zelfs in kracht toe. Daarnaast staat Saturnus in het 8e levensgebied en is een indicatie dat hij tegen zijn vijanden opgewassen is en in staat is hen te verslaan. Dat is een natuurlijk een prettige bijkomstigheid als je in de politiek zit. Ook het 7e levensgebied (vrienden, vijanden) is sterk bezet met 3 planeten. Daar kom ik straks nog op terug.

Momenteel is de Maha-Dasha (hoofdperiode van een planeet) Rahu bij Mark actueel en loopt van 13-2-2017 tot 13-2-2035. Rahu is de ‘rollercoaster’ onder de planeten en geeft veel ‘ups en downs’ aan. Bij Mark staat Rahu in het 9e levensgebied in het teken Ram. Het 9e levensgebied is o.a. een aanwijzing voor het buitenland. Dat thema komen we zo nog meer tegen. Het teken Ram maakt avontuurlijk, moedig en zoekend naar nieuwe uitdagingen.

Jupiter neemt de bhukti-Dasha (kleine periode van een (planeet) van 27-10-2019 tot 21-3-2022 voor zijn rekening. Jupiter staat in Kreeft (verhoogd) en levensgebied 12, maar retrograde. Dit kan een aanwijzing zijn op een soort val van positie (in dit geval van minister-president) en een vertrek naar het buitenland (Brussel?) tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daar Rahu en Jupiter in een 4/10 verhouding van elkaar liggen, is dit tevens een aanwijzing voor aktie, bevordering/vooruitgang en grote kansen voor Mark in deze periode.

Kijkend naar de transits (actuele stand van planeten) dan is duidelijk dat Jupiter en Saturnus beide momenteel een aspect maken met het 3e levensgebied en dat wordt vaak gezien als verandering van verblijf door andere werkzaamheden.

 

Een jaarhoroscoop geeft het thema aan wat speelt in het levensjaar (van verjaardag tot verjaardag) van iemand. Kijkend naar Mark’s jaarhoroscoop, valt direct op dat het 7e levensgebied (vrienden, vijanden, maar ook verkiezingen) zeer sterk bezet is. De planeten Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn hier aanwezig.

Saturnus staat sterk in zijn eigen teken en wordt daarbij vergezeld door bovengenoemde planeten. Dit betekent dat de eigenschappen van dit levensgebied voor dit jaar zeer sterk benadrukt worden, mede doordat ook in de geboortehoroscoop van Mark de planeten Zon, Mercurius en Venus staan. Een minder gunstige duiding van het 7e levensgebied is hier ook mogelijk en is een aanwijzing dat er de nodige stampij na de verkiezingen kan ontstaan. 

Maar ook is het 7e levensgebied een aanwijzing voor het buitenland (Brussel?) en dit levensgebied wordt ook wel eens door sommige astrologen geduid als het 10e van het 10e levensgebied (een speciale astrologische techniek) en staat het voor publieke functies.

Toch kijkt een astroloog verder en ziet in dit geval dat de planeet Mars in het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) in zijn eigen teken (Ram) staat. Deze Mars wordt daarbij ook nog eens geaspecteerd door Jupiter. Dit is een ijzersterke planetaire stand, die niet genegeerd mag worden, omdat Mars ook al sterk in Mark’s geboortehoroscoop staat. Op zijn beurt maakt Mars weer een aspect met het 5e levensgebied , welk in het teken Schorpioen staat. Mars is heerser van Schorpioen en kan dus zijn energie goed aan dat teken kwijt. Overigens staat het 5e levensgebied o.a. voor Leeuw-kwaliteiten en dat is natuurlijk prachtig als je leiderschap ambieert. Mars in het eigen teken (Ram) in het 10e levensgebied maakt zeer ambitieus en geeft veelal succes als resultaat. Voor Mark is het een aanwijzing voor leiderschap en professioneel succes.

Last but not least is er nog een yoga (soort van aspect) die vermeld moet worden in deze jaarhoroscoop en dat is de Kala Sarpa Yoga. Dit betekent dat alle planeten zich op één helft van de as Rahu en Ketu bevinden. Deze yoga is een aanwijzing voor uitzonderlijke prestaties. Ambitie en wereldse wensen kunnen hier sterk naar voren komen.

Er kan nog meer geduid worden, maar voor de leesbaarheid van dit stukje wil ik het hierbij laten. In ieder geval is voor mij uit deze jaarhoroscoop duidelijk geworden dat Mark Rutte dit jaar nog vol in de carrière-modus zit. Gezien zijn jaarhoroscoop is een 4e kabinet Rutte nog steeds een mogelijkheid, al moet ik wel zeggen dat het thema buitenland (in dit geval een functie in Brussel) ook zeker kansen maakt. Dit laatste hangt vooral af van andere kandidaten die het minister-presidentschap ambiëren, waar ik helaas geen horoscoop van heb.

 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021.

 

Naar aanleiding van de afgelopen presidentsverkiezingen in de V.S. kom ik eerst nog even terug op de afloop hiervan. Sommige lezers meenden dat ik voorspeld zou hebben dat Donald Trump weer president zou worden. Dat is niet helemaal correct, want ik heb enkel gemeld dat, gezien de horoscopen van beide heren (Donald Trump en Joe Biden), Trump de macht naar zich toe zou trekken. Wel heb ik gezegd dat het mij dan logisch leek, dat hij dan ook president zou worden. Toch is Joe Biden officieel president van de V.S. geworden. Hoe zit dat nu?

Wanneer er meerdere personen bij betrokken zijn, wordt het astrologisch voorspellen moeilijk. Heb je de horoscoop van één persoon, dan is alle informatie die in de horoscoop staat voor de betreffende persoon bestemd. Betreft het meerdere personen dan moet je de horoscopen tegen elkaar afwegen. Daarin heb ik de conclusie getrokken dat als je de macht hebt, je ook automatisch, in dit geval, de president wordt. Dat hoeft dus blijkbaar niet zo te zijn. Een foute conclusie, dat kan de beste overkomen. Dat zie je maar weer😉.

Toch durf ik te zeggen, dat ook al is Joe Biden nu de president, Donald Trump toch achter de schermen heel veel macht heeft. Hij voert momenteel een soort achterhoedegevecht en beweert terug te komen in 2024. Gezien zijn horoscoop maakt hij een hele goede kans, vanwege zijn Jupiter-Dasha (hoofdrol van Jupiter) die tot 22-11-2032 duurt. Daarbij wordt deze Jupiter goed ondersteund door een ijzersterke Mercurius die hier als bhukti- Dasha (bijrol van Mercurius) fungeert. Echter Trump heeft wel een klein probleempje in het zicht van de haven. En wel dat een paar dagen voor de verkiezingen (29-10-2023) Mercurius het veld moet ruimen voor Ketu. En dat kan hem weleens lelijk opbreken, als hij hier geen rekening mee houdt. In ieder geval, voor wat voor nu betreft, kan gezegd worden dat de energie van het Trumpisme nog lang niet verdwenen is.

 

Terug naar ons eigen land, gaan nu ook wij onze verkiezingen (officieel 17 maart) beleven en daar doen dit jaar heel veel partijen aan mee. Als we de horoscoop van Nederland uit 1815 bestuderen en uitgaan, van de Siderische Dierenriem (actuele stand van planeten), dan kunnen we op 17 maart 2021 de volgende transits verwachten:

 • Venus en de Zon zijn net het 10e levensgebied binnengekomen.
 • Jupiter, Saturnus en Pluto staan in het 8e
 • Rahu in het 12e en Ketu, als tegenpool, in het 6e levensgebied en maken een zogenaamde Kala Sarpa Yoga.

Er speelt astrologisch veel meer, maar voor de leesbaarheid van dit stukje, beperk ik mij tot het bovenstaande.

Zon en Venus, die net het 10e levensgebied zijn binnengekomen, is een mooie aanwijzing voor de verkiezingen die gehouden worden. Dit betekent dat de verkiezingen op een heel goed moment komen. Zo staat de Zon staat o.a. voor regering, leiders, etc. En het 10e levensgebied voor o.a. status en carrière. Venus is een aanwijzing dat de verkiezingen zelf waarschijnlijk een rustig verloop zullen hebben (geen Amerikaanse toestanden dus).

Jupiter, Saturnus en Pluto behoren tot de ‘zware jongens’ onder de planeten en kunnen een flinke stempel op een horoscoop drukken, wat betreft hun energie. Ze staan in het teken Steenbok. Dat heeft met de huidige maatschappij te maken. Het 8e levensgebied heeft te maken met veranderingen, afscheid nemen en de 'dood', vooral in figuurlijk zin.

In mijn vorige stukjes heb ik geschreven dat deze constellatie van planeten (vooral Pluto) voor een grote schoonmaak gaat zorgen in het huidige economische en sociale gebeuren. We moeten namelijk van het gedrag af, dat er na onze generatie er geen andere generaties meer zullen zijn.

De conjunctie (samenstand) van Saturnus en Jupiter in het 8e levensgebied (veranderingen) is een aanwijzing dat er een nieuw begin gemaakt wordt om de economie aan te zwengelen. Instrumenten die hiervoor gebruikt zullen worden zijn bijvoorbeeld: minder flexwerk en zzp-schap toestaan, minder bescherming voor mensen met een vast contract, rekening houden met het milieu, een basisinkomen, afname van werk door toenemende robotisering, etc., etc.

De as Rahu in het 12e levensgebied en Ketu in het 6e levensgebied heeft o.a. met verlies en ‘zaken die ten einde lopen’ te maken. Ook gezondheid en gezondheidszorg spelen een belangrijke rol.

Mijns inziens is dit alles een aanwijzing dat er een politieke aardbeving komt. Partijen (rechts en links) komen regelrecht tegenover elkaar te staan, net als de maatschappij van vandaag de dag. Om te kunnen regeren zullen partijen moeten samenwerken, maar de bereidheid om een millimeter toe te geven of tot een compromis te komen is ver te zoeken. De pandemie en het monetaire beleid zijn uitzonderlijk momenteel en kan ik alleen maar zeggen. Welkom in de nieuwe wereld, nieuw kabinet.

 

 

Opkomst van de bitcoin (Uranus versus Saturnus)

 

Momenteel hoor je bijna dagelijks over de bitcoin en soortgelijke cryptomunten. De munt die na een paar maanden, na de ineenstorting van de wereldwijde banksector in 2009, werd geïntroduceerd. Helaas is onbekend door wie en waar deze munt zijn intrede heeft gedaan.

Wel is duidelijk dat de bitcoin is ontstaan als reactie op ons huidige geld. Tegenwoordig wordt dit geld ook wel fiatgeld genoemd, omdat er niets van financiële waarde meer tegenover staat. Het goudklompje (zoals wij dat op school bij economielessen geleerd hebben) is eind vorige eeuw ingewisseld voor enkel vertrouwen. Dat is natuurlijk heel mooi en trouwens ook wel slim bedacht, want nu kan geld uit het niets worden geschept. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer….

Een voordeel hiervan is dat dit het perfecte middel is om bijvoorbeeld economische crisissen op te lossen. Je laat gewoon de geldpersen draaien. Wel moet er voor gezorgd worden dat de economie altijd moet blijven groeien. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een Corona-crisis hier roet in het eten gooit.

Iedereen die iets van onze natuur weet, begrijpt dat ‘eeuwige groei’ natuurlijk nooit kan. En probeer je het toch, dan wordt dit een halt toegeroepen omdat ‘eeuwige groei’ geen natuurwet is. Op dit moment verkeren we in deze situatie en dat wordt mooi gesymboliseerd door de volgende astrologische constellaties voor 2021.

 

Kijken we volgens de Vedische astrologie met zijn Siderische dierenriem naar de planeten in 2021, dan zien wij het volgende:

 • Pluto is net het teken Steenbok binnengekomen en vergezelt daar o.a. Jupiter en Saturnus.
 • En voor 2021 zijn, in ieder geval, de vierkants-aspecten van 17/2, 15/6 en 24/12 tussen Saturnus en Uranus belangrijk.

Er is astrologisch meer aan de hand, maar om het niet al te ingewikkeld te maken laat ik het hierbij.

Pluto is de grote opruimer en wanneer deze een teken (in dit geval Steenbok) binnenkomt, gaat deze planeet alles wat bij dit teken behoort aan de kaak stellen. Ongeveer zestien jaar later gaat Pluto dit teken weer uit en dan is er echt een grote schoonmaak geweest. Het teken Steenbok staat namelijk voor geld en economie in een wereld die van duidelijke structuren houdt en waarin ordening is aangebracht. De planeten Jupiter en Saturnus staan ook in het teken Steenbok en deze samenstand is altijd een aanwijzing voor een crisis. In dit geval een economische en financiële crisis.

Daarnaast zijn er de drie vierkants-aspecten van Saturnus en Uranus voor dit jaar. Saturnus is de planeet die het bestaande in stand wil houden en Uranus is de planeet die graag wil vernieuwen. Het vierkants-aspect staat voor strijd. Omdat dit ook een economische en financiële strijd is, kan voor Saturnus gezegd worden dat deze planeet voor het (fiat)geld staat waarmee wij gewend zijn om mee om te gaan. Uranus is de planeet van vernieuwing en staat mooi symbool voor de bitcoin, maar ook andere cryptomunten. Historisch gezien wint Uranus uiteindelijk altijd de strijd met Saturnus en lijkt het mij, dat dit jaar bijvoorbeeld de bitcoin en andere cryptomunten een serieuze concurrent gaan worden van ons huidig geld en economisch systeem, met de bedoeling uiteindelijk dit ook te onderwerpen

 

Disclaimer: bovenstaande informatie moet niet worden beschouwd als financieel advies. Ik ben dus geen financieel adviseur (en geef ook geen financieel advies), maar enkel astroloog. Het gebruik of de afhankelijkheid van bovengenoemde informatie is op eigen risico. Mijn werk als astroloog is het maken van een vertaalslag van astrologische symboliek naar de huidige en toekomstige tijd op basis van vroeger verkregen ervaringen uit planetaire constellaties. Raadpleeg een gecertificeerde professionele financieel adviseur bij het overwegen van een beleggings- of financiële beslissing.

 

Nederland 2021?

De conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok, van vorig jaar, was een aanwijzing voor de zware crisis waarin wij momenteel verkeren. Dat een virus de aanzet voor deze crisis was, is voor een astroloog niet te voorzien. Gesteld kan worden dat een astroloog niet echt kan voorspellen, maar wat kan hij of zij dan wel?

Een astroloog kan wel bijzondere en belangrijke momenten bepalen in de tijd, maar nooit feitelijk voorspellen hoe dit er concreet uitgaat zien of wat precies de aanleiding is. Wil een astroloog wel een soort van voorspelling doen, dan maakt hij of zij gebruikt van historische gegevens (die tijdens een vorige gelijke constellatie speelde) en vertaalt deze naar de huidige tijd. Dit impliceert dat een astroloog voor het voorspellen van wereldgebeurtenissen goed op de hoogte moet zijn van wat er in de wereld op dat moment speelt. De zogenaamde ‘zware’ planeten (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto) spelen hierin een hoofdrol.

Zo zien wij voor het jaar 2021 (in februari, juni en december) de volgende zware planetaire constellatie, namelijk: driemaal het vierkants-aspect tussen Saturnus in Steenbok en Uranus in Ram volgens de Siderische dierenriem. Het is nu de kundigheid van de astroloog om voor deze planetaire constellatie een 'voorspelling' te doen.

Momenteel worden wij geteisterd door de Corona-crisis en dit heeft een enorme impact heeft op het wereldse gebeuren. Dit is een eerste aanzet voor een voorspelling. Daar komt nog bij dat er afgelopen december een conjunctie is geweest tussen Jupiter en Saturnus in het element Lucht. Deze conjunctie heeft altijd invloed op de economie. Het is dan voor de astroloog voor de hand liggend om voor een ‘voorspelling’ in ieder geval naar het economische gebeuren te kijken.

Deze planeten hebben een symbolische functie in dit gebeuren. Zo staat de planeet Saturnus symbool voor o.a. de structuur van onze huidige (oude) maatschappij en Uranus symbool voor o.a. verandering, vernieuwing. Er mag dus verwacht dat onze huidige maatschappij zo gaat veranderen, dat voorspelbaar is dat wij over een paar jaar praten over een voor- en een na-Corona tijdperk. Die verandering heeft vooral met een economische crisis te maken, die van invloed zal zijn op ons gehele sociale bestaan.

 

Boven staat de horoscoop van Nederland getekend. Er zijn meerdere horoscopen van Nederland met verschillende jaartallen, maar ik heb die van 1815 gekozen op basis van advies van een collega-astroloog. Deze astroloog heeft onderzoek gedaan naar de verschillende horoscopen van Nederland en geconcludeerd welk het meest van deze horoscopen juist was. Leuk om te weten is dat hij o.a. voetbaluitslagen van hele belangrijke wedstrijden (finale’s) als uitgangspunt heeft gebruikt. Hoe dit in zijn werk gaat,  hoop ik in een volgend artikel te mogen uitleggen.

In ieder geval staat het 8e levensgebied (rechts onderin) Saturnus (beperking, discipline, verdriet) heel sterk in zijn eigen teken steenbok. Ook de Maan (het volk) in Stier (rechts bovenin) staat sterk, alleen het 12e levensgebied (teleurstelling, misleiding, val van positie) zwakt deze stand af. Deze Maan is heerser van het 2e levensgebied (geld, economie). Rahu (ontgoochelingen) in levensgebied 1 (Nederland) staat sterk en opvallend zijn de 4 planeten in het 10e levensgebied (status, carrière, eer).

De stand (transits) van de volgende ‘zware’ planeten is momenteel als volgt:

 • Een conjunctie van Jupiter (11 gr.) en Saturnus (9 gr.) in Steenbok in het 8e levensgebied.
 • De conjunctie Jupiter/Saturnus staat in een zogenaamde 6/8 verhouding met de ascendant.
 • Een conjunctie van Uranus (12 gr.) en Mars( 9 gr.) in Ram in het 11e levensgebied.
 • Uranus en Mars maken vierkants-aspecten naar o.a. levensgebied 2 (financieel stelsel).
 • Pluto (0 gr.) komt het teken Steenbok binnen in het 8e levensgebied.
 • Rahu (24 gr.) staat in Stier in het 12e levensgebied en Ketu (24 gr.) in Schorpioen in het 6e levensgebied.

De conjunctie van Jupiter en Saturnus in het teken steenbok en het 8e levensgebied mag gezien worden als veranderingen in de maatschappij door o.a. een financiële crisis. Het systeem van nu zal vervangen worden, omdat de schuldenlast onhoudbaar is geworden.

De 6/8 verhouding van Jupiter/Saturnus met de ascendant is een ongunstig aspect en staat voor levens veranderende gebeurtenissen in Nederland. Vaak heeft dit te maken met gezondheidszaken, ziektes en financiële ommekeer.

De conjunctie van Uranus en Mars heeft met strijd te maken en dit zal zijn om in te zien dat het oude losgelaten zal moeten worden om het nieuwe te kunnen opbouwen. Een verandering van de maatschappij dus.

De vierkants-aspecten van deze bovengenoemde planeten is ook een aanwijzing voor strijd en legt hier ook een link naar ons financieel stelsel. Dit financiële stelsel is rijp voor de sloop en aan verandering toe, wat gesymboliseerd wordt door het vierkant tussen Saturnus en Uranus. Aan de andere kant staat het vierkants-aspect van Jupiter en Uranus symbool voor de invoering van het basisinkomen.

Pluto in het 8e levensgebied, wat symbolisch staat voor verandering en de dood (vooral in figuurlijke zin), in het teken Steenbok is nog een aanwijzing dat onze huidige maatschappij aan een stevige verandering toe is.

Rahu in het 12e levensgebied staat conjunct de Maan en is een aanwijzing voor emotionele verstoringen binnen het Nederlandse volk. Ketu staat conjunct Uranus en Neptunus in oppositie met Rahu en de Maan en dat mag gezien worden als plotselinge veranderingen vanwege een gevoel van bedrog en/of hulpeloosheid.

 

Inauguratie 2021 en ambtsperiode 2021-2025 van de president van de V.S.

 

De inauguratie van de president van de V.S. is op 20 januari 2021 om 12.oo uur in Washington D.C. Van deze datum, plaats en tijdstip kan een horoscoop gemaakt worden. Het duiden gaat op dezelfde manier als voor een persoon, maar nu is het voor een gebeurtenis (de inauguratie en ambtsperiode van vier jaar).

De ascendant staat op deze plaats, datum en tijd dan in het dierenriemteken Ram en de Zon in het 10e levensgebied in het teken Waterman in de Vedische astrologie. Vooral die Zon is voor presidenten heel belangrijk, omdat deze symbool voor hun functie staat. Het is belangrijk dat de Zon in het 10e levensgebied staat, want daar heeft deze de kwaliteit van Dik Bala (zeer sterk). En inderdaad, je leest het goed, ik heb het hier over President en niet over President Biden of President Trump.

Ook al is Joe Biden op dit moment door de kiesmannen uitgeroepen tot winnaar van de afgelopen Amerikaanse verkiezingen, er worden nog steeds achterhoedegevechten gehouden door Donald Trump. Hij lijkt hierin niet succesvol, maar brengt wel wat teweeg. Omdat er nog een aantal spectaculaire astrologische constellaties in de laatste weken van december zijn, mag nog wel het nodige verwacht worden. Ik denk dan aan, de conjunctie (samenstand) van Saturnus (dood, beperking, beëindiging) en Jupiter (geluk, geld en vrijheid) in Waterman op 21/12 en daarbij het vierkant (actie, crisis, hard, obstakels) tussen Mars (conflicten, woede, ruzie) en Pluto (macht, manipulatie, corruptie) op 23/12. Dit zijn allemaal indicaties voor heftige, bijzondere en ook gewelddadige gebeurtenissen.

 

Bovenstaand de horoscoop van de inauguratie. Links bovenin de tekening staat een soort hoefijzer en dat is het symbool voor Rahu (kracht, extremen, epidemieën) . Rechts onderin zie je ook een soort van hoefijzer, maar dat staat dan op de kop. Dat is het symbool van Ketu (dood, geweld, ongelukken) . In het midden, rechts onder Rahu, staan drie planeten, namelijk van links naar rechts; Uranus (onverwachte gebeurtenissen, rebellie), Mars (conflicten, woede, ruzie) en de Maan (het volk, publiek, de massa). Haaks op deze drie planeten staan 5 planeten in een verticale lijn en van boven naar beneden zijn dat; Mercurius (communicatie, handel, jeugd), Jupiter (geld, gezondheid, geluk), Saturnus (dood, beperking, beëindiging), de Zon (president, regering, overheid) en Pluto (macht, manipulatie, corruptie). Rechts bovenin de horoscoop zie je een soort kaarsenstandaard en dat is het symbool voor Neptunus (fraude, bedrog, misleiding). En er blijft nog één symbool over en dat is Venus (het vrouwelijke, geld, luxe)

Wat gelijk opvalt, zijn de vele vierkants-aspecten (actie, crisis, hard, obstakels), die een hoek van 90 graden maken, van Uranus, Mars en Maan in het 1e levensgebied (Verenigde Staten) op Mercurius, Jupiter, Saturnus, Zon en Pluto in het 10e levensgebied (beroep, status, eer) . Deze vierkanten (actie, crisis, hard, obstakels) maken een verbintenis met twee van de meest belangrijke levensgebieden in een horoscoop, namelijk; het 1e en het 10e levensgebied.

Daarnaast is er een vierkant tussen Neptunus in het 11e levensgebied (vrienden, ambitie, verantwoordelijkheid) en de as Rahu en Ketu. Rahu valt in het 2e levensgebied (financiën, economie, de dood) en Ketu in het 8e levensgebied (dood, belangrijke veranderingen). Opvallend is dat alle planeten aan de bovenkant kant van de as Rahu en Ketu vallen en dat heeft een Karmische betekenis, wat Kala Sarpa Yoga (karmische belasting, obstakels door onverklaarbare redenen) wordt genoemd. Omdat de as Rahu in het 2e levensgebied en Ketu in het 8e levensgebied valt, is te verwachten dat het thema van deze constellatie gaat over financiële tegenslag, persoonlijk falen en opgezadeld worden met een onaangename erfenis in de breedste zin van het woord.

Pluto heeft een hoofdrol in deze horoscoop, vanwege zijn stand bovenop het begin (cusp) van het 10e levensgebied Dit is een zeer sterke stand voor Pluto en deze zal zich zeker doen gelden.

Daarnaast is een andere belangrijke rol weggelegd voor de zeer nauwe conjunctie tussen Uranus en Mars in het 1e levensgebied en is heel gevaarlijk, omdat er veel agressie van uitgaat en een bijzonder kort lontje heeft. Dit wordt bevestigd in de Navamsa (bijkaart van de horoscoop), waar ook een nauwe conjunctie van Uranus en Mars in het 10e levensgebied staat en wel in het teken Kreeft. De Maan is heerser van het teken Kreeft en wordt dus geactiveerd in het 8e levensgebied. De Maan staat hier overigens ook in een nauwe conjunctie met Neptunus (fraude, bedrog, misleiding).

P.S. Overigens kan je de standen van deze planeten in de Navamsa-kaart nu niet vinden in deze tekening, omdat deze tekening niet is bijgevoegd.

De Maan, als de belangrijkste planeet in de Vedische astrologie, staat in het 1e levensgebied en het teken Ram. De Nakshatra (maanlevensgebied) van de Maan is Ashwini (zij die genezing ondergaan) en deze heeft als heer Ketu. Hier mag verondersteld worden dat de bevolking door de nodige veranderingen een nieuw toekomstperspectief gaat krijgen, omdat het sociale en financiële klimaat helemaal overhoop gehaald gaat worden.

Niet minder belangrijk is de rol die weggelegd is door het vierkant tussen Uranus en Saturnus. Vaak zie je in deze constellatie dat bestaande structuren worden afgebroken/opgeblazen en hier nieuwe structuren voor terugkomen. Een nieuwe tijd dus.

Het vierkant tussen de Zon en Uranus is een aanwijzing dat de president zelf een prominente rol gaat spelen in dit drama.

De dasha (periode van een planeet die dan een belangrijke rol speelt) van deze komende vier jaren van dit presidentschap staat geheel in het teken van Ketu, die in het 8e levensgebied (belangrijke veranderingen, de dood) valt. Ook dit kan erop duiden dat de Verenigde Staten aan de vooravond staan van enorme veranderingen en uiteindelijk een geheel andere maatschappij gaat worden.

De conjunctie van Saturnus en Jupiter is altijd goed voor crisis en verandering in de economie. Daarnaast komt er in 2024 ook nog een eind aan de Pluto-cyclus van 248 jaar. Voordat deze cyclus daadwerkelijk beëindigd wordt, zijn er nog 4 momenten dat Pluto zich flink doet gelden. Deze 4 momenten zijn voor astrologen heel belangrijk en worden gezien als een soort laatste stuiptrekking voor het beëindigen van deze cyclus. Deze belangrijke momenten zijn: februari 2022, juli 2022, december 2022 en oktober 2023.

Wat mag er verwacht worden in een land dat met het eind van een Pluto-cyclus wordt geconfronteerd:

 • Verscheuring van structuren en systemen die verrot zijn door corruptie.
 • Structurele problemen worden aangepakt en krijgen nieuwe fundamenten.
 • Grote schoonmaak en radicale veranderingen in samenleving. Pluto vernietigt en zorgt er zo weer voor dat het nieuwe kan worden geboren.

Eind januari 2024, precies op de dag van de volgende inauguratie (2025) van de president van de V.S. ,begint Pluto aan zijn nieuwe cyclus van 248 jaar in het dierenriemteken Waterman.

 

(d.d. 15-11-2020):Gaat Donald Trump toch aan zijn 2e termijn als president van de V.S. beginnen….

 

In mijn laatste publicatie van 15-10-2020 over ‘het dasha systeem en de Amerikaanse presidentsverkiezingen’ beëindigde ik de laatste alinea met:

Mijns inziens zal dus de laatste weken de verkiezingen voor Trump niet goed verlopen en kan het best weleens zo zijn, dat hij in eerste instantie de verkiezingen gaat verliezen. Maar gaat hij dit juridisch aanvechten, dan kan deze laatste sterke antar-dasha (subperiode in een subperiode) hem weleens heel goed van pas komen. Dan wint toch, na veel chaos, Trump zijn herverkiezing en heeft Biden het nakijken. Ook omdat er in de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) bij Biden er in die periode niets gebeurt. Sterker nog, deze gaat veranderen op 1-1-2021en dan neemt hier Saturnus de plaats van Jupiter over en dat is een behoorlijke verzwakking voor Biden.

En nu zijn we een dikke week verder (15-11-2020) en blijkt inderdaad dat Joe Biden de meeste kiesmannen heeft en Donald Trump (volgens de media) deze verkiezingen heeft verloren. Trump wil dit nu juridisch gaan aanvechten al heeft hij geen schijn van kans, volgens de media. Toch gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat er sterke astrologische aanwijzingen zijn, waaruit ik de conclusie kan trekken dat er rekening gehouden moet worden met toch nog een 2e ambtstermijn voor Donald Trump. Wel ben ik bang dat dit presidentschap van de V.S. er wel eens heel anders uit kan gaan zien, dan wij vanuit historie gewend zijn. Dit vraagt natuurlijk wel om een stevige astrologische onderbouwing.

Naast de horoscopen van Joe Biden en Donald Trump, die ik in vorige publicaties heb beschreven, zijn er voor het eind van dit jaar op wereldniveau nog een paar interessante astrologische constellaties te verwachten. Verontrustend van deze constellaties is dat de planeet Pluto (macht en machtsmisbruik) er veelal de hoofdrol inspeelt en dat is niet het enige.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen is in ieder geval de eclips (zonsverduistering van 14-12-2020) een niet te onderschatten gebeurtenis. Want deze is nagenoeg conjunct (samenstand) de Ascendant van het teken Boogschutter in de horoscoopkaart van de V.S. Dit betekent dat deze eclips betrekking heeft op de V.S. zelf. Nu maakt deze eclips ook nog eens een aspect naar vier planeten in het 7e levensgebied (samenwerking), waarvan twee in de Nakshatra (levensgebieden van de Maan) van Ardra (tranen ‘van het volk’) staan en dat is heel ongunstig voor de V.S..

Donald Trump gaat deze eclips (zonsverduistering) van 14 december persoonlijk zeer sterk ervaren, omdat deze bijna conjunct (samenstand) de Maan staat en zo goed als helemaal opposiet (tegenovergesteld) de Zon in zijn geboortehoroscoop. Iedere eclips die vlakbij zo’n Zon in de geboortehoroscoop komt staan, heeft een zeer sterke uitwerking op de betreffende persoon. De Zon is heerser van de ascendant (Leeuw) van Donald Trump en staat voor zijn persoonlijkheid. Deze krijgt dan een enorme ‘boost’.

Natuurlijk doet deze eclips van 14 december ook iets in de geboortehoroscoop van Joe Biden, maar deze staat vierkant op zijn 10e levensgebied (beroep, carrière, status) en dat is ongunstig voor hem. Extra vervelend voor Biden is dat deze eclips pas na de dag van inauguratie (20-1-2021) zijn ongunstige kracht gaat verliezen.

Een aanwijzing voor belangrijke gebeurtenissen op wereldniveau is de conjunctie van Jupiter (uitbreiden) en Pluto (macht/machtsmisbruik) die afgelopen donderdag (12-11-2020) exact was. Zo was bijvoorbeeld eind 2007 deze conjunctie (samenstand) ook actueel en toen crashten de financiële markten. Nu zijn er (‘nog’ ongefundeerde) beschuldigingen van fraude en worden opeens allerlei topmilitairen van defensie, die niet Trump gezind zijn, ontslagen. De contouren van een misschien aanstaand dictatorschap tekenen zich af.

Natuurlijk komt deze conjunctie van Jupiter (uitbreiden) en Pluto (macht/machtsmisbruik) in transit ook voor in de horoscopen van Joe Biden en Donald Trump. Bij Joe Biden maakt deze conjunctie (samenstand) o.a. een aspect met zijn 10e levensgebied (beroep, loopbaan, status) wat er ongunstig uitziet voor zijn carrière. Bij Donald Trump maakt deze conjunctie (samenstand) o.a. een aspect met zijn 1e levensgebied (karakter, ego) wat de persoonlijkheid van Trump ook niet echt ten goede komt.

Interessant is dat op maandag 14-12 2020 (exact de dag van de eclips) de kiesmannen van iedere Amerikaanse staat hun keuze uit gaan brengen en de resultaten opsturen naar Washington. Daarna worden op 6 januari 2021 de kiesmannen geteld, wat inhoudt dat het congres samenkomt om de resultaten te vernemen.

Maar ook bijzonder - en daar heeft Pluto (macht/machtsmisbruik) even niets mee te maken - is dat op 21-12-2020 een cyclus van dik 200 jaar van conjuncties (samenstanden) tussen Jupiter (uitbreiden) en Saturnus (beperken) in het element Aarde wordt afgesloten. Dit moet gezien woorden als het afsluiten van een tijdperk.

En last but not least is er op 23-12-2020 een vierkants-aspect (crisis, moeilijk, obstakels) van Mars (assertivitieit/agressiviteit) met Pluto (macht/machtsmisbruik). De planeet Jupiter (uitbreiden) heeft hier al wat afstand genomen van de conjunctie (samenstand) van 12-11-2020, maar het thema van deze constellatie blijft toch na-ijlen. Met Mars (assertiviteit/agressiviteit) erbij moet er met het gebruik van geweld rekening gehouden worden. Het uitbreken van burgeropstanden (burgeroorlog?) in de V.S. is een mogelijkheid, die niet onderschat moet worden. Als dat gebeurt, is dit het begin van het einde van de democratische regeringsvorm ‘an sich’ en liggen dictatorschappen op de loer.

En als klap op de vuurpijl gaat op 5-1-2021 (dus één dag voor de kiesmannen worden geteld en het congres samenkomt) bij Donald Trump de planeet Pluto (macht/machtsmisbruik) in transit (actuele stand van een planeet) een prachtig driehoeks-aspect maken met het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) in zijn horoscoop. Dat is een sterke aanwijzing dat Trump de macht naar zich toetrekt of dit al misschien heeft gedaan.

 

(d.d. 15-10-2020): Het dasha systeem en de Amerikaanse presidentsverkiezingen

 

Het dasha systeem in de Vedische astrologie is een indeling van de planeten in levensperioden en daar kunnen voorspellingen mee gedaan worden. Zo’n levensperiode wordt een dasha genoemd en bestaat uit een maha-dasha’s (hoofdperioden), bhukti-dasha’s (subperioden) en anthardasha’s (subperioden van de subperioden). De maha-dasha is een periode in ons leven waarin een bepaalde planeet overheerst en de sub-perioden extra aanvulling geeft. Iedereen heeft in zijn horoscoop op een bepaald moment een sterke of zwakke dasha-periode.

 

Dit dasha-systeem is een vaste cyclus van planeten, bestaande uit 9 periodes van verschillende duur (6 tot 20 jaar) met een totale tijdsduur van 120 jaar. Het hangt af van het moment van geboorte en de daarbij behorende stand van de Maan, waar je ergens in deze cyclus begint. Dat is voor iedereen anders en je kan bijvoorbeeld door je geboorte zo ergens halverwege de maha-dasha (hoofd-periode) van Mars beginnen. Deze volgorde is: Zon, Maan, Mars, Rahu, Jupiter, Saturnus, Mercurius, Ketu en Venus.

Bekend is bijvoorbeeld dat namelijk bij alle Amerikaanse president-kandidaten, die ook daadwerkelijk president werden, er rond het moment van de verkiezingen in de maha-dasha en de bhukti-dasha een bepaalde planeet juist een hele sterke rol ging spelen.

Kijk je nu bijvoorbeeld naar de laatste 3 Amerikaanse presidenten (Obama, Bush, Clinton), die voor Donald Trump regeerden, dan zie je inderdaad een sterke maha-dasha en bhukti-dasha in de periode van de presidentsverkiezingen

 

Barack Obama was president van de V.S en regeerde van 20-1-2009 tot 20-1-2017. Op het moment dat Obama president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Maan. Deze Jupiter staat op het eerste gezicht niet sterk (in val en retrograde), maar in de navamsa (bijkaart van de horoscoop) staat Jupiter prima. Ook de Maan staat uitstekend voor Barack, omdat deze in verhoging staat in het teken Stier. Komt nog bij dat deze Maan in een 5/9 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) staat van Jupiter en dat mag gezien worden als gemakkelijke vooruitgang. Obama wordt dan ook president. Een half jaar voor de herverkiezingen gaat de planeet Saturnus op 24-7-2012 de maha-dasha overnemen in het leven van Obama. Alhoewel deze planeet ook retrograde staat in het eigen teken steenbok, krijgt deze veel steun vanuit de navamsa (bijkaart van de horoscoop). Barack Obama wordt herkozen.

 

George Bush jr. was president van de V.S. en regeerde van 20-1-2001 tot 20-1-2009. Op het moment dat Bush president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Saturnus/Mars. Saturnus staat sterk in het 1e levensgebied, wat belangrijk is voor zijn eigen persoonlijkheid en ontvangt een conjunctie (aspect) van Venus en van Mercurius. De conjunctie (aspect) van Mercurius is extra belangrijk, omdat deze met de Maan een zogenaamde Parivartana Yoga (deze planeten staan in elkaars achtergrondteken) maakt en het geheel zeer versterkt. Daarnaast komt er nog eens een enorme ‘boost’ uit de navamsa (bijkaart), waar Saturnus met Mars, Jupiter en de Zon in het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.) staat. Geen wonder dat Bush president werd. Ten tijde van de herverkiezing speelde nog steeds de maha-dasha van Saturnus de hoofdrol, maar nu bij gestaan door de bhukti-dasha van Jupiter die in een 3/11 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) staat. Jupiter staat goed in de horoscoop van Bush en het feit dat deze planeet 3 levensgebieden ver van Saturnus staat, kan gezien worden als winst en vooruitgang en zodoende mocht Bush dus zijn 2e ambtstermijn beginnen.

 

Bill Clinton was president van de V.S. en regeerde van 20/1-1993-20/1-2001. Op het moment dat Clinton president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Mercurius. Jupiter is in beginsel een goede planeet voor iemand met een Maagd-ascendant en deze Jupiter maakt een aspect met het 10e levensgebied (beroep, carrière, status, etc.). Daarnaast staat Jupiter in navamsa (bijkaart van de horoscoop) zogenaamd vargottama (staat in zowel hoofd- als bij-kaart in hetzelfde teken) en dat is zeer gunstig. Komt nog bij dat Mercurius ook goed staat voor iemand met een Maagd-ascendant en deze Mercurius staat in een 4/10 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Jupiter, wat een aanwijzing is voor actie, vooruitgang en grote kansen. Mercurius is daarbij heerser van het 10e levensgebied en staat zelf in het 11e levensgebied van groei. En dus werd Clinton president. Ook hier was ten tijde van de herverkiezing de maha-dasha Jupiter en de bhukti-dasha Venus. Venus staat gunstig voor iemand met een Maagd-ascendant en is een aanwijzing dat Clinton aan zijn 2e ambtstermijn kon beginnen.

 

De huidige presidentskandidaten - Donald Trump en Joe Biden - gaan nu de komende verkiezingen (2020) in en we halen hun beider maha-dasha en bhukti-dasha van dit moment er maar eens bij.

 

Joe Biden wil graag president worden van de V.S. en hij heeft in zijn horoscoop een maha-dasha en bhukti-dasha van Jupiter/Rahu. Jupiter staat weliswaar retrograde, maar verder prima in de horoscoop van Biden. Ook in de navamsa staat Jupiter uitstekend en bezet daarbij het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.). Wel staat Jupiter in een 2/12-verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Rahu en dat is een indicatie voor winsten, maar ook verliezen.

 

Donald Trump wil graag de komende herverkiezing winnen en hij heeft in zijn horoscoop een maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Saturnus. Omdat in deze horoscoop sprake is van een Leeuw-ascendant, mogen we er van uitgaan dat Jupiter, in beginsel, goed staat. Weliswaar ook retrograde, maar een flinke ondersteuning vanuit de navamsa (bijkaart van de horoscoop). Saturnus staat weliswaar in het 12e levensgebied, maar is ook heerser van de levensgebieden 6 en 7 en dus goed in staat om (eventuele) vijanden te verslaan. In de navamsa staat Saturnus vargottama (staat in zowel hoofd- als bij-kaart in hetzelfde teken) wat erg gunstig voor Trump is. Verder is er een 3/11 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Jupiter en dat is goed voor winst en vooruitgang.

 

En nu komt er een subtiliteit, die weleens grote gevolgen kan hebben. Namelijk; de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) in de horoscoop van Trump. Deze wordt op de dag van de verkiezingen bij hem actueel. Want op die dag neemt Rahu het stokje over van Mars en nota bene in het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.) en in het teken Stier, waar deze zich uitstekend voelt.

 

Mijns inziens zal dus de laatste weken de verkiezingen voor Trump niet goed verlopen en kan het best weleens zo zijn, dat hij in eerste instantie de verkiezingen gaat verliezen. Maar gaat hij dit juridisch aanvechten, dan kan deze laatste sterke antar-dasha (subperiode in een subperiode) hem weleens heel goed van pas komen. Dan wint toch, na veel chaos, Trump zijn herverkiezing en heeft Biden het nakijken. Ook omdat er in de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) bij Biden er in die periode niets gebeurt. Sterker nog, deze gaat veranderen op 1-1-2021 en dan neemt hier Saturnus de plaats van Jupiter over en dat is een behoorlijke verzwakking voor Biden.

 

(d.d. 15-9-2020): Astrologische tweelingen

Afgelopen maanden hebben jullie van mij artikelen kunnen lezen over de ‘voorspellende astrologie’. Dit is Hogeschool astrologie en voor elke astroloog, die denkt zijn vak goed te beheersen, een uitdaging om te beoefenen. En omdat wij nu eenmaal in een tijdsmoment verkeren, waaruit grote veranderingen gaan voortkomen, is het juist een uitdaging om je vakkennis als astroloog te meten met collega-astrologen. Dat was de reden waarom veel artikelen, voor niet astrologen, toch als moeilijk betiteld werden. Kortom ik heb er voor gekozen  kritische collega’s niet te vergeten. Want zij willen wel weten hoe ik tot een bepaalde conclusie ben gekomen en dat moet dan ook aangetoond kunnen worden.

Afgelopen week kreeg ik mijn vakblad van de Astrologische Vakvereniging binnen en daarin beweerde een bekende Nederlandse Vedische astroloog, dat hij Joe Biden de grootste kans gaf om de komende Amerikaanse verkiezingen van dit jaar te gaan winnen. Maar zei hij, het wordt wel spannend.

In mijn laatste artikel (d.d. 15-8-2020) beweerde ik het tegenovergestelde, namelijk dat Donald Trump gaat winnen. Dat kan dus spannend worden en dat is juist de uitdaging. Maar hoe je het ook wendt of keert, toch durf ik te stellen dat wij beiden deskundige astrologen zijn. Echter ieder kijkt met een eigen blik naar de astrologische kaarten en dat maakt het voorspellen zo moeilijk.

We wachten nu maar even af wie de overwinnaar gaat worden en ondertussen ga ik mij de komende tijd bezighouden met het schrijven van astrologisch artikelen, die voor niet-astrologen leuk en interessant zijn om te lezen. Dus geen moeilijke woorden, wel gewone taal en voor iedereen te begrijpen zoals dit ook in een astrologisch consult gaat. Ik ga ditmaal een aantal voorbeelden geven, waarom astrologie zo boeiend is.

 

Samuel Hennings en George III, koning van Engeland

Twee mannen zijn op 4-6-1738 om 7.30 uur in dezelfde Engelse parochie geboren. Jaren later en in dezelfde maand volgen zij beiden hun vader op in het beroep. De ene vader was een ijzerhandelaar en de andere vader was op dat moment de koning van Engeland. Deze twee jonge mannen trouwden allebei op dezelfde datum (8-9-1761), kregen evenveel kinderen (jongens en meisjes), op dezelfde dag nam de éne zoon de ijzerhandel van zijn vader over en werd de prins nu koning, ze werden op dezelfde dag ziek, kregen dezelfde ongevallen en stierven tenslotte met een uur verschil (29-1-1820). De ene zoon was Samuel Hennings, een bescheiden ijzerhandelaar, en de andere zoon…… George III, koning van Engeland.

 

Alain Prost en Michel Jaspes

Alain Prost , een wereldberoemd autocoureur van ongeveer 40 jaar geleden, heeft van een astroloog te horen gekregen dat hij iemand had gevonden die ook op 24-2-1955, in dezelfde plaats, en met een tijdsverschil van minder dan 2 minuten was geboren als hij. Deze man heette Michel Jaspes. Beide mannen hadden van jongs af aan een brandend verlangen om autocoureur te worden. Michel won vele prijzen met autoracen, maar moest stoppen omdat deze sport hem te duur werd. Zowel Michel als Alain kwamen uit een eenvoudig arbeidersgezin, dat niet in staat was hen financieel te steunen. Beide mannen ontmoeten hun eerste liefde op de leeftijd van 17 jaar. Zij waren allebei verzot op poëzie, wat voor een echte sportman niet vanzelfsprekend is. Beiden hebben op hetzelfde moment problemen met de belastingen of de autoriteiten gehad. Hadden allebei één kind. Alain bezat later in zijn leven een reclamebureau en Michel werkte in een soortgelijke onderneming. Toen Alain wereldkampioen Formule 1 werd, genoot Michel uitzonderlijk succes op professioneel gebied. Michel en Alain hebben elkaar nooit gekend en/of ontmoet in hun levens.

 

Erika Roleff en Gerda Wagner

De ééneiige tweelingzusters (Erika Roleff en Gerda Wagner) werden op 7-7-1939 geboren en worden door de oorlog in 1943 vroegtijdig van elkaar gescheiden. Gerda verdwijnt dan voor jaren naar een ander deel van het land. Ondanks talloze naspeuringen van de ouders na de oorlog, blijft zij onvindbaar. Gerda was in een internaat terechtgekomen en kwam later onder de hoede van adoptie ouders. Gedurende al die tijd verblijft Erika bij haar ouders in Augsburg. Na 44 jaar komen de twee zusters elkaar tegen in een winkel en het valt hen op dat zij zo op elkaar lijken en hetzelfde gekleed waren op dat moment. Ze raakten aan de praat en komen er achter dat zij elkaars ééneiige tweelingzus zijn!! Als zij dan hun levensloop vergelijken, ontdekken ze krankzinnige ‘toevalligheden’. In 1962 hebben beiden een blindedarmoperatie ondergaan, in 1969 liggen ze beiden weer in het ziekenhuis en moet bij beiden de rechterborst afgezet worden. Gerda heeft zeven kinderen terwijl Erika zeven keer zwanger was. Sinds jaren dragen zij hetzelfde kapsel, dragen zij een bril, meestal zijn ze in een lange broek gekleed, beiden zijn een beetje ‘vermannelijkt’ , en bovendien zijn beiden dol op operettemuziek……

 

(d.d. 15-08-2020): Wie wint de komende presidentsverkiezingen van de V.S.?

Zo af en toe is het voor een astroloog een uitdaging om zich te wagen aan een astrologische toekomstvoorspelling. Dat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met de ‘vrij wil’, maar dat naast de astrologische kennis ook de nodige intuïtie gebruikt moet worden. Dit is in tegenstelling met een normaal consult, waarin de astroloog jouw horoscoop bespreekt en jijzelf uiteindelijk je eigen keuze(s) maakt.

Nou, wat Donald Trump en Joe Biden allebei graag willen, is de komende presidentverkiezingen winnen. Dat is natuurlijk geen discussie. Kijk je nu naar de horoscopen van Trump en Biden, dan laat ik je zo zien dat beiden gunstige astrologische constellaties hebben, die een goede kans geven om te winnen. Het gaat dan ook zeer lastig worden om een voorspelling te maken en het zal dus echt van het detail afhangen. Een heel belangrijk detail is een zo exact mogelijke geboortetijd. De geboortetijden die voor beide heren nu gebruikt worden zijn officieel erkend.

 

Op 24 september gaat Rahu bij Donald Trump het teken Stier (levensgebied 10) en Ketu het teken Schorpioen (levensgebied 4) binnen. Dit gebeurt ook bij Joe Biden, alleen bij hem komt Rahu in het teken Stier (levensgebied 7) en Ketu in het teken Schorpioen (levensgebied 1) binnen. Dit is gunstiger voor Trump, omdat levensgebied 10 vooral over carrière gaat en dit hier een ‘boost’ geeft.

De Dasha-periode van Biden is ten tijde van de verkiezingen (3 november) vertegenwoordigt door Jupiter/Rahu (maken een 2/12 relatie). Bij Trump wordt deze Dasha-periode vertegenwoordigt door Jupiter/Saturnus (maken een 3/11 relatie). Een 2/12 relatie gaat over winsten en verliezen en een 3/11 relatie gaat over winsten en vooruitgang. Ook dit is ten voordele van Trump.

Verfijn je de Dasha-periode met de Pratyantar Dasha, dan komt voor Trump nog eens de planeet Rahu in aanmerking en voor Biden de planeet Jupiter. Voor Trump geeft deze Rahu een extra accent aan het levensgebied van carrière. Voor Biden is Jupiter ook heel gunstig, omdat deze planeet zeer sterk staat in zijn geboortehoroscoop (misschien wel iets te sterk).

En hier zit de nuance die Trump, volgens mij, de overwinning geeft. Want (als zijn geboortetijd echt correct is) krijgt Trump precies op 3 november a.s. (de dag van de verkiezingen) deze versterkende Rahu erbij als extra steun in de rug, wat hem de overwinning kan geven.

Bij Joe Biden is Jupiter ook zeer sterk, maar deze gaat al heel snel het teken Steenbok binnen (vrijdag 20 november 2020) en komt daar in ‘val’ te staan. Jupiter verliest dan voor het overgrote deel zijn kracht en kan zich dan ook minder gunstig uiten.

Dit betekent dat Joe Biden moet zorgen dat de verkiezingen zo kort mogelijk gaan duren en wel in ieder geval voor 20 november 2020 afgerond zijn. Voor Trump wordt het alleen maar gunstiger als het langer gaat duren. Want in de periode rond de verkiezingen loopt Mercurius in transit ook nog eens retrograde en dat geeft veel verwarring en miscommunicatie. Sterker nog; op 4 november staat transit Mercurius in Weegschaal zelfs ‘zogenaamd stil’, wat deze planeet zeer krachtig maakt.

Komt nog bij dat deze transit Mercurius een aspect krijgt van transit Saturnus en dat is zeer gunstig bij Trump, omdat Saturnus in zijn 6e levensgebied staat en hier goed is om tegenstanders te verslaan. In dit geval met een transit retrograde Mercurius, die verwarring bezorgt op communicatief gebied. Bijvoorbeeld stembiljetten zouden weleens veel later kunnen worden geteld of iets dergelijks, omdat deze door de Corona-crisis kunnen worden gaan gebruikt.

Ook al wordt bij Biden door Jupiter in transit een aspect op zijn 10e levensgebied (carrière) geworpen, dan is dit bij hem niet het sterkste aspect van Jupiter. Bij Trump wordt door Jupiter een aspect geworpen op zijn 11e levensgebied (groei). Dit is een sterker aspect, ook al ziet het er in eerste instantie niet bijzonder uit met alleen Mercurius in dit levensgebied in zijn geboortehoroscoop.

Een techniek die nog weleens toegepast wordt door astrologen in zo’n situatie is een geboortehoroscoop tekenen op basis van gelijke levensgebieden. En dan blijkt dat het 11e levensgebied van Trump opeens bijzonder sterk wordt, want naast Mercurius staat dan ook de Zon en Rahu ijzersterk. Dit betekent dat Trump zeer veel groei in zijn leven zal meemaken en dat komt hem in deze situatie uitstekend van pas.

En ‘last but not least’ maakt transit Saturnus van Biden nog een aspect met Jupiter in zijn geboortekaart en dat is niet gunstig voor hem. Ook maakt deze transit Saturnus een aspect met het 12e levensgebied van Biden, waar Mars en Mercurius in staan. Dat is sterke aanwijzing voor verlies.

 

Als astroloog ben ik in dit geval alleen maar een 'neutrale boodschapper' en kan niet anders zeggen dan dat het mij lijkt dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 gaat winnen. Het is wel tegen alle natuurwetten in, want met dit Corona-virus, de economische malaise en de grote werkloosheid mag een ‘zittende’ president eigenlijk geen schijn van kans hebben. Veel mensen zullen dan ook denken dat er van de verkiezingen niets klopt en er gemanipuleerd en gefraudeerd is. Dit zal veel onrust geven.

Want kijk je naar de horoscoop van de V.S. van 4-7-1776, dan staan Jupiter en Saturnus in transit rond de periode van de verkiezingen in een 6/8 aspect (levens wijzigende veranderingen) met levensgebied 7, waar Mars, Venus, Jupiter en de Zon in staan en de nakshatra van Ardra (tranen, verdriet) sterk vertegenwoordigd is. Na deze verkiezingen zal het nog lang onrustig zijn in de V.S.

 

( d.d. 15-07-2020: Joe Biden en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Joe Biden die hier gebruikt wordt, gaat uit van een geboortetijd van 8.30 uur (www.astro.com/astro-databank/Biden, Joe).

Joe Biden, geboren: 20-11-1942, At Scranton, Pennsylvania V.S.

Joe Biden heeft een Schorpioen-ascendant met daarin een sterke Zon, die hier heerser is van het 10e levensgebied. Dit levensgebied staat voor carrière, status, professionele bekendheid en aanzien. Dit wordt nog eens versterkt door de nakshatra van Anuradha en dat is een aanwijzing voor dappere mensen met een prettige stem, die de massa kunnen inspireren met liefde en eerlijkheid. Omdat Saturnus de heerser is van deze nakshatra, mag je verwachten dat Joe een harde werker is.

Rahu in het 10e levensgebied versterkt het professioneel succes. Dit geeft veel ambitie en vreugde in hard werken. Met het teken Leeuw als achtergrond, krijgt de Zon (eer, aanzien) een flinke stimulans. Zowel de Zon als Rahu staan in de Navamsa kaart (een bijkaart) sterk en dat is een extra aanwijzing voor succes op het professionele vlak.

Iemand met een Schorpioen-ascendant heeft de planeten Jupiter en de Maan in principe gunstig in zijn/haar horoscoop staan. Jupiter (weldoener) staat hier prachtig in het 9e levensgebied (hogere kennis) en ook al staat deze planeet weliswaar retrograde, dan is deze hier toch nog een zegen. Deze stand geeft een goede gezondheid aan en maakt voorspoedig en wijs. Ook mag verwacht worden dat Joe een prima opleiding heeft genoten.

Daarnaast is Jupiter heerser van het 5e levensgebied (onderwijs, val van positie) en maakt ook nog eens een zogenaamde Gaja Kesari Yoga met zijn Maan. Dit is gunstig voor succes en verhoogt ook geluk in het algemeen. Het feit dat Jupiter retrograde staat is een aanwijzing dat op het laatste moment weleens de boot kan worden gemist.

Zoals gezegd staat de Maan hier gunstig, al is het 6e levensgebied (belemmeringen, vijanden) wat nadelig. Door het aspect met Mars, die ook nog eens zijn eigen teken Ram aspecteert, hoeft dit niet al te grote problemen op te leveren. De planeet Mars in het 12e levensgebied (afzondering, verliezen) zorgt er voor dat Joe assertief, ambitieus en onafhankelijk is. Wel moet hij opletten dat hij de neiging heeft af en toe te emotioneel te reageren.

Het 12e levensgebied (zorgen, beperkingen teleurstellingen) maakt sommige zaken nog weleens vaag en Mercurius, die ongunstig staat voor iemand met een Schorpioen-ascendant, heeft hier last van. Doordat Mercurius ook nog combust (verbrand door de zon) staat, is hier een aanwijzing voor communicatiestoornissen en verwarring. Ook Mars staat combust en moet Joe oppassen dat hij in de communicatie niet doorslaat van assertief naar agressief.

Venus staat in een horoscoop met een Schorpioen-ascendant ongunstig. Omdat Venus en Mars in elkaars achtergrond teken staan) is dit een aanwijzing dat Joe een charmante verschijning is en een warme uitstraling heeft. Deze Venus krijgt wel een aspect van zijn Zon en Saturnus en dat betekent dat hij weleens met een affaire (Venus combust) te maken zou kunnen krijgen in zijn leven.

Het aspect van Jupiter aan Venus is een aanwijzing dat het uitgeven van geld niet de sterkste vaardigheid van Joe is.

Een stoorzender die in het leven van Joe zich af en toe laat gelden is Saturnus (obstakels, geduld) in het 7e huis, die hier Dik Bala (versterkt) staat. Het achtergrond teken Stier is gunstig voor Saturnus, alleen de retrogradestand van deze planeet, kan weleens net iets te gereserveerd maken en de nodige obstakels opleveren in de carrière van Joe.

 

In 2009 ging Joe zijn Dasha (levensperiode) van Jupiter binnen met als Antar Dasha Saturnus. Saturnus in het 7e levensgebied (samenwerking) ontvangt een aspect van de heer van dit 7e levensgebied (Venus) en van de heer van het 10e levensgebied (Zon) wat een mooie Yoga is.

Momenteel is Joe in de Dasha (levensperiode) van Jupiter-Rahu (april 2020-september 2022) en is hij tegenkandidaat van Donald Trump voor de komende verkiezingen. Met Rahu in Leeuw en zijn dispositor Zon in het 1e levensgebied (persoonlijkheid) heeft Joe prima kansen voor het behalen van het presidentschap. Het enige wat een beetje zorgelijk maakt, is de zogenaamde 2/12 verhouding in de horoscoop, die Jupiter en Rahu samen maken. Maar in de Navamsa-kaart staan beide planeten sterk. Dus dat hoeft geen echt groot probleem te zijn.

In de Dashamsha-kaart (carrière-kaart) van Joe staat Rahu in het teken van de ascendant en dat is een prima plaats, vooral omdat de dispositor Venus in het 11e levensgebied van winnen staat. Deze Jupiter in de Dashamsa aspecteert ook nog eens het 10e levensgebied van carrière en dat is gunstig. Ten tijde van de presidentsverkiezingen speelt de Dasha van Jupiter-Rahu een rol en is een aanduiding voor een eventuele overwinning.

Mars als heerser van het 6e levensgebied (vijanden en ziekten) en heerser van de ascendant (persoonlijkheid) staat in het 12e levensgebied (verlies), maar in receptie met de heerser van het 9e levensgebied (de Maan) en dat maakt weer een Raja Yoga (koninklijke weg). Dit is een aanwijzing dat Joe in staat is om zijn vijanden/tegenstanders te verslaan, maar rekening moet houden dat hij niet onverslaanbaar is. Mercurius als heerser van het 8e levensgebied (kwetsbaarheid) in het 12e levensgebied maakt een Viprati Raja Yoga en dat is gunstig. Mede ook doordat Mercurius heerser van het 11e levensgebied van winst is.

Kijk je nu naar de horoscopen van Donald Trump en Joe Biden, dan is de verwachting dat de kansen voor beiden voor het presidentschap voor het presidentschap van 2020 even groot zijn. Het zal echt een subtiel verschil zijn, die voor de overwinning gaat zorgen.

 

In mijn volgende stukje dat rond 15-8-2020 verschijnt, doe ik een astrologische voorspelling over wie van deze twee heren (Donald Trump of Joe Biden) de komende presidentsverkiezingen van de V.S. gaat winnen.

 

( d.d. 15-06-2020: Donald Trump en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Donald Trump die ik gebruik, gaat uit van een geboortetijd van 10.52 uur (www.astro.com/astro-databank/Trump, Donald).

Donald Trump, geboren: 14-6-1946 in Queens, New York, V.S.

In de geboortehoroscoop van Trump valt direct op, dat hij tijdens een Maansverduistering is geboren. Zijn Maan staat bijna gelijk met Ketu. De Maan van Trump staat in eerste instantie zeer zwak in Schorpioen, maar de heerser van dit teken (Mars) – die hier een yoga karaka is, geeft weer een aspect aan deze Maan terug en dat is weer gunstig. Een yoga karaka is een planeet die altijd gunstige effecten geeft.

In een horoscoop met ascendant Leeuw is Mars altijd raja-yoga. Een raja yoga is een combinatie van één of twee planeten in een geboortekaart, die heersen over twee gunstige levensgebieden en door conjunctie of aspect een verbinding met elkaar maken. Raja yoga kan vertaald worden als ‘het koninklijke pad naar geestelijke bevrijding’.

Daartegenover staat de Zon in het 10e huis (dik bala/sterk in dit levensgebied) in nauw aspect met Rahu en ontvangt een aspect van Jupiter (heerser van het 5e levensgebied). Jupiter staat hier ook yoga karaka en maakt een aspect naar het 10e levensgebied waar o.a. de Zon staat. Deze Zon is heerser van het 1e levensgebied en daarom is Jupiter ook raja yoga. Voor de Zon is dit alles ook gunstig.

De Zon in conjunctie met Rahu (eclips) is in beginsel niet gunstig en kan bij de geborene (Trump) vooral in het begin van het leven behoorlijk wat problemen geven. Vaak heeft deze stand te maken met Karma. Als hij in staat is om in deze problemen voor zichzelf op te lossen, dan kan hij een krachtig en succesvol persoon worden. Sterker nog; hij kan een stempel drukken op wereldse zaken (een draai aan de geschiedenis geven) en de kans is groot dat hij een hoge sociale positie zal kunnen bereiken en daarbij succes heeft en beroemd wordt. Toch komen er ook wel wat negatieve kanten bovendrijven, als over-ambitie, egoïsme en starheid. Hij kan terecht komen in schandalen en zijn reputatie kan beschadigd raken door vreemden of buitenlanders.

Het is niet helemaal volgens het boekje, maar er is hier volgens mij ook sprake van een Kala Sarpa Yoga. De conjuncties Maan/Ketu en Zon/Rahu zijn heel nauw en staan zo sterk, dat dit voor mij de bekende uitzondering is.

Kala Sarpa Yoga (planeten staan in de horoscoop aan één kant van de as Rahu/Ketu) kan zowel met succes als met falen te maken hebben, maar dat is hier van ondergeschikt belang. Belangrijk is de psychologische werking van deze Yoga voor Trump. Hij is namelijk zo belast met Karmische krachten dat deze een rol gaan spelen in de bestemming van zijn leven. Niet voor niets is Trump op dit moment president van de V.S. Dat moet volgens zijn geboortekaart zo gewoon zijn!

In de levensgebieden waar raja yoga planeten zich bevinden leidt in principe elke actie of handeling tot geluk. In deze horoscoop staat de Maan in het 4e levensgebied gunstig, maar alleen het achtergrond teken Schorpioen werkt tegen. Zo ook de Zon. Dit levensgebied is voor de Zon prima, alleen het achtergrondteken Stier zit ook wat tegen. Toch kan gezegd worden dat de Zon en de Maan hier in principe heel sterk staan en zich zeker zullen uiten in het leven van Donald Trump.

In het 10e levensgebied staat bij Trump ook nog de Planeet Uranus. Normaal gesproken duid ik in persoonlijk horoscopen geen ‘zogenaamde’ buitenplaneten, omdat ik klassiek astroloog ben. Er zit voldoende informatie in de horoscoop om goed te kunnen duiden. Uranus zie je hier niet in de horoscoop staan, maar deze planeet versterkt Zon/Rahu. Bij elkaar geeft dit namelijk een zeer onconventioneel karakter aan met behoorlijke temperamentvolle gemoedswisselingen (Maan/Ketu). Dit is een typische  horoscoop waarvan gezegd kan worden dat deze bij iemand hoort, die zeer bekend wordt en in staat is een draai aan de geschiedenis te geven (vanwege de Karmische belasting van Rahu/Ketu).

Ook Mercurius in het eigen teken Tweelingen in het 11e levensgebied is een prachtige stand voor een horoscoopbezitter. Deze Mercurius is een sterke aanwijzing voor zijn beroepsmatige succes. Trump is zeer intelligent, ook al gooit zijn Maan nog weleens roet in het eten (wispelturigheid en moeilijk onder controle te houden emoties). Verder is Trump gek op progressieve ideeën en nieuwe concepten. Maar het zou wel erg fijn zijn dat hij omringd wordt door medewerkers die af en toe aan de handrem trekken. Dat is goed voor Donald zelf, voor de V.S en de rest van de wereld. Tevens is hij een prima zakenman en weet van alles een deal te maken. Communiceren gaat hem prima af, al maakt hij niet altijd vrienden. Maar als hij het wil, kan hij dat wel. De verkiezingen, die binnenkort gaan beginnen, zullen dit bewijzen.

In de geboortekaart is Saturnus heerser over het 6e en 7e levensgebied. Dit is een aanwijzing dat Trump best wel eens met een oorlog (Iran?) te maken kan krijgen of misschien wel een burgeroorlog. Op 21/6 is er een zonsverduistering in het teken Kreeft en eind juni gaat de planeet Mars het teken Ram (strijd) in en maakt daar een vierkants-aspect met de planeten Jupiter en Pluto, die beiden retrograde staan. Dat ziet er zorgelijk uit!

De transit van Pluto en Saturnus door Steenbok aspecteren momenteel de geboorte-Saturnus en -Venus in de horoscoop van Donald Trump en dat is een indicatie dat de Amerikaanse bevolking het nog weleens zwaar te verduren kan krijgen.

 

In 2016 ten tijde van de Dasha Rahu-Mars (november 2015-november 2016) werd Trump tot de 45e president van de V.S. gekozen. Kort na deze verkiezingen ging Trump de Maha dasha van Jupiter binnen. Deze planeet staat als heer 5 prima in het 2e levensgebied. En dat is natuurlijk een prachtige stand voor het aanjagen van de economie. Echter dit teken Maagd is geen vriend van Jupiter en dat veroorzaakt dat na verloop van tijd dat zaken toch anders gaan lopen, dan de bedoeling is. Dit is te zien aan de retrograde beweging die Jupiter maakt en het aspect dat deze Jupiter ontvangt van Saturnus (als echte boosdoener) uit het 12e levensgebied. Dat tegenzitten van de economie kan gezien worden in de controversiële beslissingen die Trump de laatste tijd genomen heeft. Bijvoorbeeld de handelsoorlog met China.

Nu er nieuwe verkiezingen aankomen is Trump nog steeds in de Dasha van Jupiter, nu samen met antar-Dasha Saturnus (januari 2019-juli 2021). Echter Saturnus is heerser van het 12e levensgebied in zijn geboortekaart. Weliswaar vargottama (wat versterkt), maar in de dashamsha (kaart voor beroep/carrière) staat Saturnus in het 6e levensgebied (conflicten en redetwisten) wat tevens ook een goede stand is om vijanden te verslaan.

Op 24 september gaat Rahu het teken Stier binnen en Ketu het teken Schorpioen. Rahu in transit gaat over de geboortezon van Donald Trump in het teken Stier. Ketu in transit gaat over zijn geboortemaan. Dit gebeurt tussen 24 september en 3 november (dag van de presidentsverkiezingen) van dit jaar.

Dit betekent dat de Maan en de Zon van Trump in dierenriemtekens komen waar zij goed uit de voeten kunnen en dat is natuurlijk gunstig voor de komende presidentsverkiezingen. De Dasha (periode wanneer een bepaalde planeet een hoofdrol speelt) is rond de presidentsverkiezingen voor Trump optimaal.

 

Het hangt nu van de horoscoop van de tegenstander van Trump (Joe Biden) af in hoeverre hij kans maakt op verlenging van het presidentschap. Dat ga ik volgende maand bespreken rond 15/7. Maar ik kan je beloven dat Joe ook een prima horoscoop heeft om president te worden.

 

( d.d. 15-05-2020: Het Corona-virus COVID-19 astrologisch bezien (deel 3)

Wil je de toekomst weten dan moet je de geschiedenis kennen, hoor je vaker. En om wereldastrologie te begrijpen is een vereiste te weten dat de tijd niet-lineair (van A naar B), maar cyclisch (van A terug naar A) is. Alles heeft een begin, maar ook een einde. Dus wat geboren wordt, gaat ook weer een keer dood.

Dit geldt voor een mensenleven en met alles wat leeft. De natuur is het bewijs. Maar deze wet gaat verder. Zo kan bijvoorbeeld van de oude culturen (Romeinen, Grieken, etc.) gezegd worden, dat deze een cyclus hebben doorlopen.

Door de eeuwen hebben astrologen studie gemaakt van de cycli van planeten om de relatie met gebeurtenissen op aarde te begrijpen. Astrologen zien de planeten als de wijzers van een klok. Na vele eeuwen studie hebben zij geconstateerd, dat bij bepaalde standen van een planeet/planeten, dit relaties heeft met gebeurtenissen op aarde. Dit is in de loop der eeuwen allemaal beschreven en is nu de bron voor het ‘voorspellen’ van toekomstige aardse gebeurtenissen.

In mijn eerste nieuwsbrief (19-3 2020) heb ik verteld over de cyclus van Pluto, die een duur heeft van 248 jaar. En ook dat een kleinere cyclus (Jupiter/Saturnus) eind dit jaar een ander teken in gaat, hetgeen een aankondiging is dat een tijdperk van kapitalisme met als machtsmiddel geld ten onder gaat. Deze informatie heeft de nodige stof doen opwaaien, omdat men overtuigd was dat de economie er prachtig voor stond. Het kon niet op. En gaf premier Rutte vorig jaar niet het cijfer negen voor onze economie?

Wat blijkt nu 2 maanden later? Opeens komen er diverse economen in de media enorm hun best doen om uit te leggen dat de kans zeer groot is, dat we met z’n allen aan de vooravond van een enorme economische crisis staan. Eén, die de crisis van 1929 gaat doen verbleken…….

In mijn tweede nieuwsbrief (14-4-2020) vertelde ik dat ons de komende dagen nog wat te wachten staat. Ik gaf een overzicht van planeten, aspecten en data, waar naar behoeve wat meer informatie gehaald kan worden.

Nu gaan we verder met Pluto, die 20-11-2024 het teken Steenbok uitgaat. Als je van dit jaartal de duur van de cyclus (248 jaar) aftrekt, dan kom je uit op het jaar 1776. En laat dat nu juist het geboortejaar van de Verenigde staten zijn, dan wel de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring op 4-7-1776 te Philadelphia om 18 uur, 29 minuten en 24 seconden.

 

Eerst wat geschiedenis.

Het ten ondergaan van een ‘zogenaamde beschaving’ is eigenlijk niets bijzonders en van alle tijden. Neem bijvoorbeeld de klassieke Grieken en Romeinen. Deze tijdperken hielden ook in vrij korte tijd zo ineens op. Daar waren altijd wel verschillende redenen voor, maar kijkend hoe zo’n beschaving bestuurd werd en hoe het met de moraal stond, dan zijn er toch grote overeenkomsten met de huidige Verenigde Staten.

De Verenigde Staten, wat mijns inziens al behoorlijk corrupt en verrot is, zou net als het oude Griekse of Romeinse Rijk plotseling kunnen instorten. De reden is dat het o.a. politiek en militair in de loop van de laatste decennia meer op zich heeft genomen dan het werkelijk aankan. Het spelen van politieagent over de wereld wordt gewoon te moeilijk en te zwaar. En niet iedereen legt zich ook neer bij deze rol.

De ‘handelsoorlog’ met China mag zeker niet uitgevlakt worden, want die is veel heftiger en verstrekkende dan menigeen bevroedt. Maar ook Noord-Korea, Iran, Midden Oosten, etc. blijven steeds om de nodige aandacht vragen. Met de huidige problematiek van het Corona-virus erbij, kan nu weleens de bijl in de wortel zijn gezet.

 

Duiding van de astrologische symboliek.

Top-astrologen denken bij het doen van voorspellingen, dit tot hooguit 75% correct te kunnen doen. Er is altijd een grijs gebied dat te maken heeft met de ‘vrije wil’ en die is zo goed als onvoorspelbaar. Toch wil ik proberen om de hier beneden genoemde symboliek te duiden. Echter niet met de stelligheid dat alles wat daar staat ook persé allemaal gaat gebeuren. Wel kan ik zeggen dat het mij, eventueel, niet zal verbazen.

Om de hieronder genoemde horoscoopsymboliek zo nauwkeurig mogelijk te duiden, is kennis van de huidige wereldproblematiek noodzakelijk. Concrete aanleiding is het Corona-virus, maar astrologen wisten al jaren te voren dat er iets heftigs aan zat te komen voor 2020.

Wat sterk naar voren komt is de (handels)oorlog tussen China en de V.S. Handelsoorlog klinkt onschuldiger dan een gewone oorlog, maar dat is het niet! Er is momenteel een geweldige machtsstrijd gaande tussen de V.S. en China en dat komt nu, volgens mij, tot een hoogtepunt.

Tevens moeten we er rekening houden dat er komende zomer (er is een Maansverduistering net voor de 244e geboortedag van de V.S.) onrust gaat komen bij veel burgers en dat (internationale) spanningen flink gaan toenemen. Er zal heel veel wijsheid gevraagd worden van onze wereldleiders. Vooral in de V.S. is goed leiderschap nodig, want daar krijgt men het nog flink voor de kiezen. Volgens mij gaat het om groot bedrog (Neptunus) en dat kan zich wel eens tot op regeringsniveau afspelen.

Zeer waarschijnlijk heeft het ook veel te maken met een eventuele tweede ambtstermijn van Donald Trump. Want met een economie die op z’n achterste ligt en de vele miljoenen werklozen, is het slecht campagne voeren. Dit maakt de situatie rond president Donald Trump erg ingewikkeld. Confrontaties tussen Trump en zijn ‘vermeende’ tegenstanders zullen toenemen en de onenigheid kan het Amerikaanse volk verdelen. Dit kan uitmonden tot een crisis die het hele systeem op zijn kop zou kunnen zetten en de waarde van de Amerikaanse dollar flink kan doen dalen.

Ook in het Midden Oosten zal wel eens flink gedonder kunnen komen en dat kan de V.S. er eigenlijk niet bij hebben. Gegeven het feit dat een half uur voor de verjaardag van de V.S. (4-7-2020) er een Maansverduistering is in de Nakshatra van Mula (strijd), ruzie), mag dit niet uitgevlakt worden.

Een andere Maansverduistering en nog een Zonsverduistering in juni en juli geven een beeld van natuurrampen (orkanen en branden) over de hele wereld. In dit opzicht is vooral de zonsverduistering van 21 juni 2020 bijzonder belangrijk. Dit is tevens een aanwijzing voor overstromingen.

De onrust zal ook de landen van de Europese Unie treffen. Burgers gaan beseffen dat de politieke elite de belangen van de meerderheid niet meer voldoende behartigt.  Inwoners van de EU zullen te maken krijgen met een daling van de levensstandaard, wat kan leiden tot demonstraties en stakingen.

En uiteindelijk gaat zeer waarschijnlijk half oktober het gehele financiële systeem door z’n hoeven zakken. Dit is dan vermoedelijk de doodssteek voor wat betreft het kapitalisme. Er zullen diepgaande veranderingen komen, waarbij rekening gehouden moet worden dat de natuur zich niet zal aanpassen aan de mens, maar dat de mens zich zal moeten aanpassen aan de natuur.

Dit artikel afsluitend, lijkt het mij het meest voor de hand liggend dat met het beëindigen van de cyclus van Pluto (eind 2024), de wereldmacht van de V.S. zal zijn overgenomen door China.

 

P.s. in mijn volgende bespreking (publikatie: medio juni 2020) ga ik in op de horoscoop van Donald Trump. Is hij misschien ziek en wat betekent hij voor de V.S. en de rest van de wereld. En hoe gaan de presidentsverkiezingen?

Een maand later (medio juli 2020) komt de horoscoop van China aanbod. Opvallend is immers dat de planeet Jupiter boven China (Wuhan) stond ten tijde van het begin van de Coronacrisis. Jupiter is de heerser van de ascendant van de V.S. en dat gaat ook interessant worden, gezien de verwijten over en weer over het ontstaan van de Corona-uitbraak.

 

Astrologisch symboliek (voor liefhebbers van de astrologie).

De horoscoop van de Verenigde Staten laat bij de eerste indruk direkt al wat opvallende kenmerken/patronen zien. Ga je er echt voor zitten, dan blijkt er meer te zijn, maar ik ga mij beperken tot de grote lijnen. Zo is het voor niet-astrologen niet te complex en misschien nog te begrijpen.

 

De horoscoop (eerste tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten (4-7-1776):

De horoscoop van de Verenigde Staten heeft het teken Boogschutter als ascendant. Dit betekent dat in eerste instantie de Maan (reputatie, het volk/publiek) en Venus (geld, luxe goederen, schoonheid) ongunstig staan.

De vier planeten Mars (energie, woede, wapens, conflicten), Venus (geld, luxe goederen), Jupiter (gezondheid, vrijheid, voorspoed), Zon (wereldleiders, presidenten) in het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) benadrukken dit. Vedische astrologen weten dat zo'n 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) soms een zeer ongunstige invloed kan hebben. Dat is hier ook het geval en heeft met vijanden te maken die voor strijd zorgen. Dit gaat later ten koste van integriteit, betrouwbaarheid en tactloosheid.

Eén van de redenen hiervoor is de stand van de dispositor. Een dispositor is een planeet die heerser is van een bepaald levensgebied, maar in een ander levensgebied staat. De dispositor van levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) is Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en die staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (transformatie, de dood) in een waterteken (Kreeft). Dit is heel ongunstig voor levensgebied 7.

Verder maken de planeten van levensgebied 7 een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) en Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) in het 10e levensgebied (aanzien) Deze Neptunus staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in het 10e levensgebied (aanzien, eer).

En ook maakt het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.)nog  met z’n planeten een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met het 2e levensgebied (vooral geld) waar Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) en Ketu (buitenstaanders, andere werelden, loslaten wereldse zaken) in staan.

Los van deze constellaties is er nog een zogenaamde Yod (vingerwijzing van God) in de horoscoop. De Yod staat voor ingrijpende veranderingen en geeft heel vaak in eerste instantie een ‘niet-ware aard’ aan. Deze komt pas naar boven als de Yod wordt geactiveerd, wat later die grote veranderingen geeft. Belangrijk van dit aspect is dat één van de twee inconjuncten (complicaties, ongelukken, beëindigingen) die hierin staat een tegenstrijdige elementen achtergrond (Lucht en Water) heeft. Juist dit inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) speelt hier de hoofdrol en geeft de grootste problemen. De Maan (het volk, emotionele omwentelingen) wordt in deze configuratie het apex-punt genoemd en dit betekent dat die dit alles te verwerken krijgt.

Deze Yod wordt dus gevormd door Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (de dood, transformatie) sextiel (verenigen) Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) en Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in levensgebied 10 (aanzien, eer). Deze twee laatste planeten maken een inconjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met de Maan (het volk, emotionele omwentelingen) in levensgebied 3 (moed, energie). Deze Maan (het volk, emotionele omwentelingen) maakt weer een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met de planeten van het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden).

Jupiter en Venus staan in de Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) Deze Nakshatra is zeer ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Het geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later anderen dan moeilijkheden bezorgt. Dit zijn gebeurtenissen die besloten liggen in de ‘geboortehoroscoop’ van de Verenigde Staten van 1776 en op een bepaald moment tot uiting komen.

 

De horoscoop (tweede tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten van dit jaar (transits van 4-7-2020):

De Dasha Vimshottari Pratyantar (periode wanneer een planeet de grootste trom slaat) is momenteel Venus (geld, luxe goederen) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) en die maakt een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Venus (ook geld) staat hier in het eigen teken Stier (geld, heel veel geld). Venus (geld) in eigen teken lijkt mooi, maar door iets verder kijken komt daar veel verandering in.

Er wordt namelijk een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Neptunus (water, aardschokken, bedrog, fraude, en ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) gemaakt en een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met levensgebied 2 (geld) waar de planeten Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan(het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in staan.

Deze laatste 4 planeten maken weer een oppositie ((conflict, balans, heroriëntatie) met Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in het 8e levensgebied (transformatie, dood). Met al deze constellaties, kan gezegd worden dat Venus (geld) erg slecht staat.

Ook Neptunus retrograde (water, aardschokken, bedrog, fraude, ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) maakt nog een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Venus (geld) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.).

Mars (woede, wapens, oorlog) maakt ook een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Ook maakt Mars (woede, wapens, conflicten bloed) maakt nog een vierkant met Ketu (terroristen, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Dit in zijn geheel wordt wel T-vierkant (grootse gebeurtenis) genoemd. Een T-vierkant gevormd door Mars staat symbolisch voor strijd. Dat er (gewapende) opstanden gaan komen en er geweld gaat worden toegepast, mag niet uitgesloten worden.

Saturnus en Uranus maken altijd rond de 12 jaar een hard aspect met elkaar. Nu is Saturnus retrograde (structuur en organisatie) en maakt een (laatste kwartier) vierkant met Uranus (revolutie en vrijheid). Dit aspect geeft overduidelijk aan dat de huidige manier van leven niet de weg naar de toekomst is. Dit betekent dat problemen op een creatieve manier moeten worden opgelost en niet zoals we dat altijd hebben gedaan. Gaat dit niet goedschiks, dan gaat het kwaadschiks. Verandering hoort immer bij het leven.

Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken) , Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het 8e levensgebied (transformatie, de dood) maken een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Saturnus retrograde (beperkingen, beëindiging, dood, wijsheid) in het 3e levensgebied (moed, energie).

Nog een keer Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Zoals eerder gezegd wordt Ardra (meester van de tranen) met 3 planeten benadrukt in het 7e levensgebied. Deze Nakshatra staat heel ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Dit geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later tot moeilijkheden kan leiden.

 

 

d.d. 14-4-2020: Het Corona-virus Covid-19 astrologisch bezien (deel 2)

 

In mijn nieuwsbrief van 19-3-2020 had ik het alleen over de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter. Maar er is meer en daar wil ik het nu over hebben.

In de periode 1347-1351 heerste ‘de Zwarte Dood’ ofwel de pestepidemie, wat toen vele miljoenen slachtoffers heeft geëist. In die periode was er een samenstand van Saturnus en Pluto. Ook Jupiter was er bij betrokken. Nu is dit weer het geval (anno 2020) en wij ervaren het Corona-virus.

Er van uitgaande dat deze 3 planeten (zo vlak bij elkaar) onze huidige pandemie aangeven, dan lijkt het erop dat op korte termijn het Corona-virus verdwijnt. Ik verwacht rond eind april/begin mei 2020. Saturnus is namelijk recent een ander teken (Waterman) ingegaan, waardoor de kracht van de samenstand van deze planeten afneemt. Maar hoe gaat het dan verder…..

Eerst maar eens wat astrologische begrippen:

 

De meest belangrijke planeten voor wereldgebeurtenissen:

Uranus gaat o.a. over: veranderingen, rebellie, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, schokken, aardbevingen, computers, uitvindingen.

Neptunus gaat o.a. over: bedrog, misleiding, verwarring, ontkenning, spiritualiteit, hoger bewustzijn, oceanen, vloeistoffen, olie en gas, gevoeligheid, paranormaal.

Pluto gaat o.a. over: kracht, controle, manipulatie, transformatie, onderwereld, misdaad, geheimen, obsessies, uitbarstingen, wraak, het grote geld, atoomenergie, overheid, corruptie, geboorte, dood, genezen.

 

De aspecten, die krachtige gebeurtenissen veroorzaken:

Aspecten zijn onderlinge afstanden in graden tussen de planeten:

0 graden. Betekenis: intensiteit, activering en grote gebeurtenissen.

90 graden. Betekenis: actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels.

150 graden. Betekenis: Complicaties, ongelukken, beëindigingen, dood.

180 graden. Betekenis: Conflict, balans, heroriëntatie.

 

Retrograde planeten:

Planeten kunnen soms voor een periode langzamer bewegen en zelfs (visueel) achteruit gaan. In de astrologie betekent dit dat de kwaliteiten van planeet zich te sterk manifesteren (positief of negatief). Bijvoorbeeld Jupiter retrograde kan aangeven dat de economie langzamer gaat draaien of bijna kan stilvallen.

 

Duiding komende periode:

Hieronder een overzicht van bijzondere planeetstanden, waar wij de komende maanden mee te maken krijgen. Voor de ‘niet-astroloog’ is dit weinig zeggend, maar geloof mij; er komt het één en ander op ons af.

 

15/5 t/m 18/6 (vier planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus)

19/6 t/m 23/6 (vijf planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

21/6 Zonsverduistering in Kreeft, 0 graden.

24/6 t/m 25/6 (zes planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

26/6 t/m 12/7 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Mercurius)

29/6 Mars gaat het teken Ram binnen en maakt vierkantsaspect met Steenbok.

30/6 Conjunctie Jupiter met Pluto (beiden retrograde)

13/7 t/m 15/8 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter)

4/8 Vierkant Mars met Jupiter retrograde.

13/8 Vierkant Mars met Pluto retrograde.

16/8 t/m 10/9 (vijf  planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter)

24/8 Vierkant Mars met Saturnus retrograde.

11/9 t/m 13/9 (zes planeten retrograde: Pluto, neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars)

14/9 t/m 29/9 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Mars)

29/9 Vierkant Mars retrograde met Saturnus.

30/9 t/m 4/10 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Mars)

5/10 t/m 14/10 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars

9/10 Vierkant Mars retrograde met Pluto stationair (stilstand)

15/10 t/m 3/11 (vier planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars, Mercurius)

19/10 Vierkant Mars retrograde met Jupiter.

4/11 t/m 15/11 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars.

12/11 Conjunctie Jupiter met Pluto.

14/12 Totale zonsverduistering  in Boogschutter, 23 graden.

21/12 Conjunctie Jupiter met Saturnus in teken Waterman.

23/12 Vierkant Mars met Pluto.

 

Uitleg bovenstaande data met planeetbewegingen en planeetconstellaties:

Gangbaar is dat er altijd wel één, twee en/of soms drie planeten retrograde lopen. Maar op 19/6 gaan er vijf planeten retrograde lopen en op 24/6 zelfs zes planeten(zie uitleg boven over retrograde)

Ook zie je dat er de nodige aspecten gemaakt gaan worden van belangrijke planeten (zie voor betekenissen hier boven). Vooral de maand augustus trekt mijn belangstelling, omdat dan de planeet Mars driemaal een vierkants-aspect maakt met 3 verschillende planeten. Mars staat dan heel sterk (in eigen teken Ram) en zorgt ervoor dat de gebeurtenissen worden geactiveerd. Mijns inziens zal er dan veel wijsheid van regeringsleiders gevraagd worden. Het kan twee kanten opgaan. Of Mars laat nieuwe initiatieven zien om de crisis weer te boven te komen of oude conflicten (die op de achtergrond geraakt zijn) laaien weer op, zoals bijvoorbeeld V.S.-Iran en/of V.S.-China of anders.

Maar alles hangt, volgens mij, af van hoe wij uit de lock-down komen. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk naar het oude (economische motieven) en daar zit juist het gevaar. Want eind juni gaat Saturnus weer terug (retrograde) het teken Steenbok in en maakt dan weer de bovengenoemde conjunctie. En Jupiter is daar ook nog steeds. Dat maakt de kans groot, dat het virus weer terugkomt. Maar er is altijd een vrije wil en wij allen hebben het zelf in de hand, maar breekt het virus toch weer uit. Dan is de ramp niet te overzien. Immers conjuncties Jupiter/Pluto zorgen altijd voor grootschalige gebeurtenissen die overweldigend zijn.

 

Volgende nieuwsbrief (half mei 2020):

Dan wil ik de horoscoop van de Verenigde Staten (4-7-1776, Philadelphia, 18 uur, 29 minuten en 24 seconden) analyseren en ook de geboortehoroscoop van Donald Trump. Deze twee horoscopen combineer ik dan met de huidige stand van de planeten. En je begrijpt natuurlijk, dat ik daar wel een reden voor heb. Heel interessant! Wordt vervolgd......

 

 

d.d. 19-03-2020: Corona-virus vanuit astrologisch perspectief (deel 1) 

 

De astrologie heeft haar bestaansrecht te danken aan de cycli van planeten. Een cyclus die een grote impact heeft op onze wereld is die van Pluto en duurt ongeveer 248 jaar. Op 26 januari 2008 kwam Pluto het dierenriemteken Steenbok binnen, om er weer op 20 november 2024 uit te mogen gaan.

 

Kenmerkend voor de cyclus van de planeet Pluto is dat er een soort van grote schoonmaak wordt gehouden door het dierenriemteken (Steenbok) waarin deze nu staat. Pluto zorgt er met zijn doorgang in dit teken voor dat regels (die in eerste instantie de economische groei belemmerde) nu worden verminderd. Er kan dan sneller economisch herstel intreden en de economie in zijn algemeenheid wordt dan ook sterk gestimuleerd.

 

Eigenlijk kan je zeggen dat Pluto de eigenschappen van zo’n dierenriemteken eerst sterk gaat benadrukken, daarna deze zelfs uit de hand doen lopen, om vervolgens de knelpunten duidelijk te maken en er mee te gaan confronteren. Steenbok is een teken dat onder andere staat voor geld, economie en efficiency.

 

Binnen deze grote cyclus van Pluto door Steenbok is op 12 januari van dit jaar een conjunctie (samenstand van planeten) geweest van Saturnus en Pluto. Ook dit is een cyclus en staat in de astrologie bekend als de ‘cyclus van crisis en destructie’. Dit mag je uitleggen als een correctie op de ongeremde vooruitgang en dat alles niet vanzelfsprekend is. Astrologen beschouwen deze conjunctie als een moment in de tijd waarop wereldwijde ontwikkelingen (economisch, financieel, politiek, sociaal, etc.) op een punt van 'no return' zijn gekomen.  

 

Hier vlak voor (op 26 december 2019) was er een Nieuwe Maan in het dierenriemteken Steenbok, die gepaard ging met een zonsverduistering. Van oudsher altijd duidelijk een aanwijzing voor naderend onheil. Maar we zijn er voor dit jaar nog niet, want de belangrijkste gebeurtenis voor dit jaar moet nog komen. Namelijk de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over dit jaar (2020) nog gaan afspelen.

 

Na de conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l., gaat daarnaast de planeet Jupiter tussen april en november driemaal conjunct staan met Pluto. De thematiek van een Jupiter-Pluto-conjunctie geeft een grondige verandering op het gebied van inzichten, visie, en toekomstperspectieven op alle denkbare terreinen, maar met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. En als klap op de vuurpijl krijg je in december nog een keer een conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Alhoewel je normaal gesproken van de planeet Jupiter mooie dingen mag verwachten, zit dat er volgens mij niet in. Jupiter staat namelijk in 'val' in het teken Steenbok en kan zijn goede energie niet uiten.

 

Eigenlijk valt deze laatste conjunctie net niet meer in het teken Steenbok, maar in het opvolgende dierenriemteken Waterman. Dit betekent dat een periode van dik 200 jaar Jupiter-Saturnus-conjuncties in het element Aarde (daar valt Steenbok onder) wordt afgesloten. Een periode van materialisme en daaruit voortvloeiend kapitalisme met als machtsmiddel geld - wat zo kenmerkend was van de industriële revolutie - gaat ten onder. Het tijdperk van materialistische welvaart (element Aarde) gaat nu over in een tijdperk van informatietechnologie, geestelijk-spirituele en creatieve innovaties (element Lucht, waar het teken Waterman onder valt)